Halvårsplan for Steinrøysa

Halvårsplan for
Steinrøysa
Vår 2017
PERSONALET PÅ STEINRØYSA
Nathalie
Karoline
Katrine
Hanne
1
«Se på meg her er jeg»
Kropp, bevegelse og helse
«Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig
aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne». RP s 41
«Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter,
dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse.» RP s 41
«Barnehagen skal arbeide kontinuerlig med å støtte og fremme enkeltbarns og
barnegruppens sosiale ferdigheter.» RP s 35
Antall, rom og form
«Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og
er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter
utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har ansvar for å oppmuntre
barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.» RP s 48
«For å arbeide i retning av fagområdet skal personalet resonnere og undre seg sammen
med barna om likheter, ulikheter, størrelser og antall og stimulere barnas emne til å
bruke språket som redskap for logisk tenking». RP s 49.
2
«Se på meg – her er jeg» som tema, vil gi oss muligheten til å la barna få
erfaring med egen identitet. Hvordan vi oppfatter oss selv, vår personlighet, blir
påvirket av det som omgir oss, og vår mestring. Å erfare at vi alle oppfatter
verden rundt oss på vår egen måte, og at mine følelser ikke alltid er de samme
som den andre kjenner på, er en viktig erfaring og erkjennelse. Å forstå at
forskjellighet er like naturlig som likhet, skaper tilhørighet, forståelse og
utvikling av egen personlighet og identitet. Identitet er et nødvendig grunnlag
for å handle og fungere i et samfunn, ikke minst for å kunne forholde seg til
andre mennesker. Barna må få kjennskap til de verdier og den kultur som har
formet oss som mennesker.
Å samhandle med andre krever trening, erfaring, og trygghet i gruppen. Å føle
tilhørighet og kjenne respekt for andre er en naturlig del av dette. Å respektere
at alle ikke opplever omgivelsene på samme måte, er en del av denne erfaringen
barna får gjennom samhandling med andre.
I dette temaet vil vi ha fokus på kroppen vår. Barn er opptatt av seg selv og
kroppen sin, å bli kjent med seg selv er en viktig forutsetning for å bli kjent med
andre. Gjennom å gi barna muligheten til å bruke kroppen til aktiv utfoldelse, blir
barna kjent med egne muligheter og begrensninger, vi ønsker å stimulere barna
til å få erfaringer med å mestre å utvikle seg. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å
gi barna et positivt syn på egen mestring, slik at deres selvoppfattelse blir
positiv.
Vi skal starte temaet med å dra videre arbeidet med vår koffert. Barna har
laget en koffert som representerer seg. Med sine bilder, sin regle, sin sang og
sitt eventyr. Disse skal vi bruke aktivt i samling for å ha fokus på meg selv og
min kropp. Som et formingsprosjekt i dette arbeidet skal vi lage flere
selvportretter, i forskjellige formingsuttrykk.
Videre skal vi snakke om kosthold og hvordan vi kan ta vare på kroppene våre.
Vi skal også snakke om følelser og vennskap, vi skal ha fokus på egne følelser og
hvordan vi kan påvirke andres følelser. Hvordan skal vi opptre overfor andre, og
hvordan bygger vi og tar vare på vennskap.
Ved å ha et tema som varer over lengre tid, får vi mulighet til å møte barna der
de er. Vi henter daglig inspirasjon hos barna for hvordan hverdagen formes, og
ser på dette som et av våre viktigste oppgaver.
3
Arbeidsmetode
Mål
Bruk av koffertene i samling
Bygge barns positive selvbilde. De skal bli
bevisste sine positive bidrag i gruppen.
Samlinger med fokus på kroppene
våre, kroppsdeler og kroppsdelenes
funksjon. Meditasjon, bli kjent med de
forskjellige sansene våre.
Barna skal utvikle forståelse og respekt for
egen og andres kropp, og for at alle er
forskjellige. Barna skal få kjennskap til
menneskekroppen. Lytte til klassisk musikk,
kjenne ro i kroppen, kjenne på pusten, bli
kjent med følesansen gjennom å lytte til
kroppen.
Mengdeforståelse opp til ti.
Barna skal utvikle forståelse rundt tall,
størrelse og mengde
Vi skal telle og måle kroppsdeler
Lage selvportrett
Bli kjent med eget ansiktsuttrykk. Bli kjent
med følelser som blir uttrykt i ansiktet.
Vi skal snakke om, og få
førsthåndserfaringer med mat som er
god for kroppen vår.
Barna skal få forståelse for gode vaner og
sunt kosthold. Barna skal få kjennskap til
hvor maten vår kommer fra.
Karius og Baktus
Barna skal få kjennskap til god tannhygiene
Førstehjelp – Førstehjelpsdukken
Henry
Barna skal få kjennskap til førstehjelp og 113.
Arbeidet med egne og andres følelser.
Vi bruker Være sammen og
vennebøkene.
Regnbuebenk – et vennskaps prosjekt
for Løveklubben.
Årstiden vinter og vår
Barna skal bruke språket for å uttrykke
følelser ønske og erfaringer. Løse konflikter
og skape positive relasjoner i lek og annet
samvær. Barna skal kjenne glede og trygghet
i samspill meg barn og voksne.
Vi lager fuglemat
Kjennskap til hva dyrene gjør når vinteren og
våren kommer.
Vekas barn
Alle får være vekas barn en uke. Bygge barns
positive selvbilde. De skal bli beviste sine
positive bidrag i gruppen. De får være den
gode hjelper denne uken.
Barna skal få lekende erfaringer rundt
temaet. I leken tørr jeg mer enn om jeg er
meg.
Sykehus på avdelingen
Kjennskap til hva som skjer i naturen nå
vinteren og våren kommer
4
Sammen med temaene for dette halvåret jobber vi
jevnlig, og i det daglige med emnene:
Sosial kompetanse og danning:
”Danning er en livslang, sosial og individuell prosess som handler om å forme seg som
mennesker i verden” Barna skal utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og
væremåter.
Vi skal snakke mye om følelser. Vi skal snakke om at vi kan ha ulik følelse for samme
situasjon. Vi skal snakke om å bry seg om andre og ha forståelse for andres følelser. Vi
skal kjenne på gleden ved å gjøre andre glade.
Barna skal bli beviste på skille på uheldig og planlagt handling.
Videre skal vi også bruke tid på emosjonsregulering og mestring av sinne.
Barna skal få forståelse for å kunne respektere egne og andres grenser.
Læring:
” Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst, og
bidra til et godt grunnlag for livslang læring og danning”
Barnas nysgjerrighet og interesser skal være grunnlaget for læringsprosessene i
gruppen. Barna skal bli tatt på alvor og møtes av undrene voksne som sammen med barna
søker svar.
Ved hjelp av Mi sine gluper skal vi sammen med barna finne deres sterke sider og bygge
videre på disse.
5
Språk:
”Barnehagen skal sørge for at alle barna får varierte og positive erfaringer med å
bruke språket som kommunikasjonsmiddel, og redskap for tenkning og som utrykk for
egne tanker og følelser.
Vi skal ha fokus på den gode samtalen. Samtalen mellom barn, barn og barn, voksen.
Vi vil skape felles opplevelser som gir utgangspunkt for gode samtaler mellom barna.
Barna skal få gode erfaringer med å bruke språket sitt slik at de kan utvikle sin
begrepsforståelse.
Språk har et høyt fokus i våre daglige samlinger sammen med barna. Vi har
høytlesning, sanger, rim og regler. Barnas egne innspill er en viktig del av disse
samlingene.
Lek
”Leken skal ha en fremragende plass i barns liv i barnehagen, leken har en
egenverdi og er en viktig del av barnekulturen”
I leken skal barna få mulighet til å gi uttrykk for sine tanker, opplevelser og
inntrykk. Igjennom leken lærer barna seg de sosiale spillereglene som er viktige
for å kunne være en del av fellesskapet, samfunnet. Leken gir barna grunnlag for
gode samspillserfaringer.
Vi som voksne skal legge til rette for god lek barnegruppen, vi skal være
støttende og inspirerende for barna våre.
6
7