Informasjon om høring – EASA, NPA 2016-13

Saksbehandler:
Telefon direkte:
Vår dato:
Vår referanse:
Jf. adresseliste
Finn Owen Meling
45427874
19.01.2017
17/00690-2
Norge
Informasjon om høring – EASA, NPA 2016-13 "Technical requirements and
operating procedures for airspace design, including flight procedure
design"
1. Innledning
Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA (European Aviation Safety Agency) har sendt på
høring NPA 2016-13: Technical requirements and operating procedures for airspace design,
including flight procedure design.
Dette er utkast til regler knyttet til luftromsorganisering og luftromsdesign, herunder design av
flygeprosedyrer.
2. Oversikt og sammenheng i regelverket
Utkastet i NPA 2016-13 vil inngå som en del av det som i dag er vedtatt som forordning (EU)
2016/1377. Denne forordningen omhandler «common requirements for service providers and
the oversight in air traffic management/air navigation services and other air traffic management
network functions», det vil si felles krav for yting av flysikringstjenester og krav til nasjonale
tilsynsmyndigheters utøvelse av sikkerhetstilsyn. Forordningen er forventet å tre i kraft i 2019
eller 2020.
Forordningen består av 13 vedlegg (annexes), som gir nærmere krav til de enkelte områdene
innen ATM/ANS. Ikke alle disse vedleggene har noe innhold foreløpig, men planen er å vedta
materielt innhold til dem fortløpende.
Strukturskissen på neste side viser oppbygningen av forordning (EU) 2016/1377:
Luftfartstilsynet / Civil Aviation Authority
T: +47 75 58 50 00
F: +47 75 58 50 05
E: [email protected]
Postadresse:
Postboks 243
8001 BODØ
Besøksadresse:
Sjøgata 45-47
8006 BODØ
Fakturaadresse:
[email protected]
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 HAMAR
2 av 3
Luftfartstilsynet
Vår dato
Vår referanse
17.01.2017
17/00690-2
3. Nærmere om innholdet i regelverksforslaget i NPA 2016-13
NPA 2016-13 er et regelverksforslag som altså vil inngå som en del av forordning (EU)
2016/1377, og som gir innhold til forordningens Annex XI, i strukturskissen ovenfor omtalt som
«Requirements for Air Space Design» (Part-ASD).
Vi forstår det slik at EASA foreslår dette annekset omdøpt til «Specific requirements for
providers of procedure design» (Part-FPD). Her foreslås det regler om krav til de organisasjoner
og personer som forestår «flight procedure design», blant annet krav til styringssystem,
utdanning og trening.
Det foreslås videre en endring i artikkel 3 i hoveddelen av forordningen, slik at det enkelte lands
myndigheter pålegges visse minimumskrav med hensyn til luftromsorganisering. Det nærmere
innholdet i disse minimumskravene er foreslått beskrevet i et eget «appendiks» til artikkel 3.
Dette appendikset, i tillegg til «Guidance Material» (GM) og «Acceptable Means of Compliance»
(AMC), utgjør hoveddelen av regelverksforslagene i NPA 2016-13.
Siden luftromsorganisering og utarbeidelse av flygeprosedyrer («airspace and flight procedure
design») ikke tradisjonelt faller inn under begrepene lufttrafikkstyring og flysikringstjenester
(«ATM/ANS»), så foreslås også noen endringer med hensyn til virkeområde og definisjoner i
hoveddelen av forordningen, samt i vedlegg I (annex I), som er et eget vedlegg for definisjoner
for hele forordningen.
3 av 3
Luftfartstilsynet
Vår dato
Vår referanse
17.01.2017
17/00690-2
4. Ikrafttredelse
Regelverket skal først vedtas som forordning i EU, og kan gjennomføres i norsk rett ved forskrift
når EØS-komiteen har fattet beslutning om å implementere forordningen i norsk rett.
5. Høring
EASA har sendt NPA 2016-13 på høring, og høringen vil bli gjort tilgjengelig i engelsk versjon
på Luftfartstilsynets internettside www.luftfartstilsynet.no under «Aktuelt» og «Høringer».
Alle berørte aktører kan sende svar på høringen og kommentarer direkte til EASA ved hjelp av
den automatiserte Comment Response Tool (CRT). CRT og høringsdokumentene er tilgjengelig
på: http://hub.easa.europa.eu/crt/docs
Fristen for innsending av kommentarer til EASA er 31. mars 2017.
Luftfartstilsynet vil selv besvare høringen til EASA. Som grunnlag for vår høringsuttalelse,
mottar Luftfartstilsynet gjerne høringsinnspill, eventuelt kopi av høringsuttalelsene som aktørene
sender til EASA. Luftfartstilsynet ber om at eventuelle merknader til NPA 2016-13 som det er
ønskelig at Luftfartstilsynet skal ta hensyn til, mottas av oss innen 01. mars 2017.
Vi understreker at det er hver enkelt aktørs rett å gi innspill til EASA, og at eventuelle
kommentarer innsendt til Luftfartstilsynet ikke nødvendigvis vil bli tatt med i vårt høringssvar.
Merknadene rettes skriftlig til [email protected] eller Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001
Bodø. Merk høringsuttalelsene med ref. 17/00690.
Luftfartstilsynet ber om at høringsmottakerne videreformidler høringen til eventuelle
underliggende berørte instanser.
Spørsmål vedrørende høringen kan rettes til saksbehandler Finn O. Meling, e-post:
[email protected]
Med vennlig hilsen
Nina B. Vindvik
avdelingsdirektør
Direktoratsavdelingen
Finn O. Meling
juridisk rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur.