Svar - Tilbod om digitalisering av arkiv

Tenestetorg og IKT
Sakshandsam ar:
Reidun Sørestrand Hågvar
Tlf: 57 62 96 35
Mobil:
Vår ref.
16/5134-2
Arkiv
060
Dykkar ref.
16/9204-1
Dato
16.01.2017
Sogndal
kommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Svar - Tilbod om digitalisering av arkiv – dykkar ref 16/9204 -1
Viser til brev datert 24.1 1.16 , og beklagar sein tilbakemelding.
Sogndal kommune takkar for tilbodet om digitalisering av arkiv.
Vi ynskjer i denne omgang ikkje å gå inn i avtale om digitalisering, då vi tykkjer prisen vert
noko høg.
Vi tillét oss å komme tilbake til dykk, om det viser seg at vi treng dykkar skanning teneste
ved eit seinare behov.
Med helsing
Reidun Sørestrand Hågvar
arkivleiar
Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift
Postboks 153
6851 Sogndal
E-post: [email protected]
Tlf.:
Fax:
57 62 96 00
57 62 96 01
Bankgiro:
Bankgiro for skatt:
Org.nr.:
3705.15.54222
6345.06.14205
936 401 651