EØS går på sikkerheten løs!

EØS går på sikkerheten løs!
EØS-avtalen knytter Norge til EU med fri bevegelse av varer, tjenester, arbeidskraft
og kapital, i tillegg til den frie etableringsretten. Avtalen og den stadige strømmen av
direktiver undergraver sjølråderetten og demokratiet.
EØS-avtalen går på sikkerheten løs i mange bransjer og sektorer.
• Lokomotivførerstreiken høsten 2016 handlet om fundamentale forhold for
sikkerhet og trygghet: Fagutdanning, kompetanse og forsvarlige arbeidsforhold for
lokførerne.
• Det nye EU-regelverket for helikoptertransport vil svekke sikkerheten i offshoretransporten dramatisk.
• EØS-avtalen gjør det umulig å forby kabotasjekjøring, som truer sikkerheten på
norske veier.
I EØS-området er det store ulikheter i lønn og sysselsetting. Lønna for eksempel i et
land som Bulgaria er bare en tiendepart av lønna i Norge. Dette har lagt grunnlag
for en eksplosiv bevegelse av arbeidskraft fra øst til vest. EØS-avtalen med EUs
tjenestedirektiv, vikarbyrådirektivet og andre reguleringer gjør at Norge ikke fritt kan
innføre regelverk for å sikre arbeidstakernes rettigheter og lik lønn.
Nei til EU tar kampen og debatten om EU og EØS. Vi trenger mange medlemmer for å
sette makt bak kravet om at EØS-avtalen sies opp og erstattes med en handelsavtale
som ikke bygger på EUs frie flyt.
Nå kan du Vippse en gave til Nei til EU
#79048, eller søk oss opp i Vipps’ søkefunksjon. Alle beløp mottas med
takk, og blir brukt til viktig folkeopplysningsarbeid om neisaken.
neitileu.no
Handelsavtale – ikke EØS
EU øker sin innflytelse over Norge og undergraver og svekker
demokratiet gjennom EØS-avtalen, som i dag er atskillig mer enn en
handelsavtale. EØS-avtalen fremmer sosial dumping, svekker norsk
sjølråderett og fagbevegelsens rolle og innflytelse og griper inn i
arbeidslivet på stadig flere områder.
Lenge før EØS-avtalen ble inngått, helt siden 1973, har Norge hatt fri
markedsadgang for industrivarer til EU. Norge har blant annet olje, gass og fisk
som EU trenger, og EU ønsker markedsadgang til Norge for en rekke varer som
konkurrerer med varer fra USA og Asia.
På LO-kongressen i 2013 ble det vedtatt at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler
og norsk arbeidslivslovgivning må ha forrang foran EU-regler, og at en slik forrang
må avklares mellom avtalens parter.
EUs jernbanepakker og postdirektiver er eksempler på EU/EØS-lovgivning som
undergraver fagforeningene, distriktspolitikken og tryggheten for vanlige folk.
Stadig flere fagforbund krever at EØS-avtalen sies opp eller reforhandles:
Norsk Transportarbeiderforbund, Fellesorganisasjonen, Norsk
Lokomotivmannsforbund, El og IT forbundet, Jernbaneforbundet og Handel og
Kontor.
Bedriftseierne bruker den frie flyten av kapital, arbeidskraft og tjenester, som
EØS-avtalen innebærer, til å utnytte den lave lønna i Øst- og Sør-Europa og derved
sparker beina under norske lønns- og arbeidsvilkår. At dette støttes av den blå-blå
regjeringen, som også har svekket arbeidsmiljøloven, gjør ikke saken bedre.
Norsk lønn må gjelde i Norge!
LO må kreve at norske myndigheter sier opp EØS-avtalen og må kreve nye
forhandlinger om en bilateral handelsavtale som ikke bygger på EUs frie flyt av
kapital, tjenester og arbeidskraft. Vi må avvise et system der offentlig velferd,
faglige rettigheter, demokrati og folkevalgt sjølstyre settes til side.
Nei til EU fremmer debatten og fører kampen mot EU og EØS-avtalen.
Bli
medlem!
Send følgende SMS-melding NEITILEU <DITT
NAVN OG POSTADRESSE> til 2090 (200,–)
neitileu.no