Standard skabelon - Statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til et kommunalt fællesskab
2015 - 80172
Dato: 17-01-2017
Godkendelse af vedtægter for I/S REFA
Statsforvaltningen forhåndsgodkendte ved brev af 15. juni 2016 udkast
til vedtægter for I/S REFA.
I brev af 26. oktober 2016 har REFA oplyst, at de deltagende kommuner
på kommunalbestyrelsesmøder henholdsvis den 18. august 2016 og
den 22. september 2016 har godkendt vedtægterne.
Statsforvaltningens afgørelse
Samarbejder mellem kommuner, der vil medføre indskrænkning i de
enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter lov om
kommunernes styrelse, kræver Statsforvaltningens godkendelse, jf.
kommunestyrelseslovens § 60, stk. 1.
Statsforvaltningen udøver ved sin godkendelse af samarbejdsaftaler
såvel et legalitets- som et hensigtsmæssighedstilsyn. Det påses blandt
andet, at samarbejdet er lovligt, herunder om samarbejdsaftalen
indeholder bestemmelser, der strider mod lovgivningen, og om
indholdet harmonerer med kommunallovgivningen og dens
forudsætninger.
Tilsynet
Statsforvaltningen
Storetorv 10
6200 Aabenraa
Sagsnummer.: 2015 - 80172
SAGSBEHANDLER:
Lise Riddersholm Husted
Telefon: 7256 7000
EAN-Nr. 5798000362222
skriv til os via borger.dk
www.statsforvaltningen.dk
ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER
findes på
www.statsforvaltningen.dk/kontakt
Statsforvaltningen godkender hermed i medfør af § 60 i
kommunestyrelsesloven vedtægterne for I/S REFA dog således, at
bestemmelsen i vedtægtens § 6 ikke godkendes, jf. herom umiddelbart
nedenfor.
Vedrørende faste vederlag – vedtægtens § 6
Retsgrundlag
Tilsynsmyndighedens godkendelse af vedtægter m.v. for kommunale
fællesskaber omfatter, jf. ovenfor, både en legalitets- og
hensigtsmæssighedsprøvelse, herunder af eventuelle bestemmelser om
vederlæggelse af medlemmer af bestyrelsen for de pågældende
selskaber. Det er således tilsynsmyndigheden, der – via
godkendelsesbeføjelsen – træffer bestemmelse om vederlæggelse af
1
medlemmer af bestyrelsen for kommunale fællesskaber.
De principper, som fremgår af det tidligere Indenrigsministeriums cirkulæreskrivelse nr. 9231 af 4.
marts 1981 om vederlæggelse af hverv som medlem af bestyrelsen for selskaber, som helt eller
delvist er i offentlig eje, finder fortsat anvendelse ved Statsforvaltningens vurdering af, om der skal
ske godkendelse af vederlag.
Det fremgår af cirkulæreskrivelsen, at vederlæggelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem som
udgangspunkt bør ske på grundlag af reglerne om mødediæter efter (nu) § 16a i den kommunale
styrelseslov.
Udgangspunktet er således, at der alene kan vederlægges med udbetaling af mødediæter.
I de tilfælde, hvor forberedelsen til møderne går ud over, hvad der normalt kan forventes, eller
hvor der foreligger en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed,
f.eks. forberedelsesarbejde, deltagelse i drøftelser, forhandlinger, besigtigelser og lignende kan en
fast vederlagsordning være berettiget. Det vil ofte være formanden eller næstformanden, der har
en sådan merbelastning, som ikke er knyttet til egentlig mødetid.
Det fremgår også af skrivelsen, at et fast vederlag i givet fald fastsættes på grundlag af en opgørelse
over den tid, der anvendes eller forventes anvendt. Vederlaget beregnes sædvanligvis ud fra den
timeløn, som et folketingsmedlem oppebærer, medmindre hvervets karakter taler for, at der tages
udgangspunkt i en højere lønramme.
Et højt tidsforbrug kan ikke i sig selv begrunde et fast vederlag. Karakteren og omfanget af det
kommunale fællesskabs virksomhed skal tillige indgå i vurderingen. Udover tidsforbruget indgår det
således blandt andet i vurderingen af, om et fast vederlag er berettiget, at fællesskabet har en
omsætning af en vis størrelse.
Det fremgår af Folketingets hjemmeside, at grundvederlaget pr. 1. oktober 2016 for et
folketingsmedlem er 638.351 kr.
Dette beløb indgår – tillige med et overslag over det konkret anvendte timeforbrug og sammen
med andre momenter, jf. ovenfor – i en vurdering af, om der kan gives fast vederlag og i givet fald
størrelsen heraf, som fastsættes skønsmæssigt
Vedrørende faste vederlag til formanden og næstformanden for REFA
Tilsynsmyndighederne har tidligere godkendt bestemmelsen i vedtægtens § 6 om vederlag.
Bestemmelsen lyder sådan:
”Bestyrelsens formand og næstformand ydes af interessentskabet et årligt vederlag, der
fastsættes til henholdsvis 10 % og 5 % af borgmestervederlaget i Guldborgsund Kommune.”
De således fastsatte vederlag svarede i 2016 for formandens vedkommende til 98.573 kr. og for
næstformandens vedkommende til 49.286 kr.
Af Statsforvaltningens brev af 15. juni 2016 fremgår vedrørende faste vederlag bl.a. følgende:
2
”Statsforvaltningen henviser til den uændrede bestemmelse i vedtægternes § 6 om, at
bestyrelsens formand og næstformand modtager et årligt vederlag, der udgør henholdsvis
10% og 5% af borgmestervederlaget i Guldborgsund Kommune.
Statsforvaltningen bemærker, at i det omfang reglerne om vederlæggelse af borgmestre
ændres, vil Statsforvaltningen skulle godkende de dermed ændrede faste vederlag til
bestyrelsens formand og næstformand.
…”
Vederlaget til borgmestre er med Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse af nr. 1530 af
9. december 2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv, som
trådte i kraft den 1. januar 2017, hævet med 31,4 pct.
Statsforvaltningen kan ikke godkende, at vederlagene til bestyrelsens formand og næstformand
forhøjes som en afledt konsekvens af ovennævnte forhøjelse af vederlaget til borgmestre.
Idet der i øvrigt ikke over for Statsforvaltningen er rejst spørgsmål om en forhøjelse af vederlagene
– lige som der ikke for Statsforvaltningen foreligger oplysninger, som kan begrunde en forhøjelse –
skal Statsforvaltningen meddele, at de ovennævnte vederlagsniveauer for 2016 fastholdes.
Dette indebærer, at en ændring af vedtægtens § 6 er fornøden, således at bestemmelsen er i
overensstemmelse med de godkendte vederlag – det vil for formandens vedkommende sige 98.573
kr. og for næstformandens vedkommende 49.286 kr.
Vi afventer herefter, at REFA indsender de endelige vedtægter til Statsforvaltningens godkendelse i
medfør af § 60 i kommunestyrelsesloven.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. § 52, stk. 2, i
kommunestyrelsesloven.
Afgørelsen vil blive offentliggjort på www.statsforvaltningen.dk.
Med venlig hilsen
Lise Riddersholm Husted
3