teknik- tävlingen - Tekniska Samfundet

 Välkomna till utställningsveckan för Tekniktävlingen 2016-17
Välkomna till utställningsveckan för Tekniktävlingen 2016-17
Välkomna
till utställningsveckan för Tekniktävlingen 2016-17
årskurs 5 & 6 för skolor i Västsverige
årskurs
5 & 6 för skolor i Västsverige
Utställningen pågår 18–22 januari 2017 på Chalmers - Teknikens ekonomi och organisation,
Utställningen pågår 18–22 januari 2017 på Chalmers - Teknikens ekonomi och organisation,
Vera Sandbergs allé 8. Fredagen den 20 januari kl. 15.00 inviger vi utställningen och
MELLANSTADIET
TEKNIKTÄVLINGEN
Välkomna till utställningsveckan för Tekniktävlingen 2015-16
årskurs 5 & 6 för skolor i Västsverige
20-24tävlingen
januari 2015 som
Chalmers
A-hus Sven Hultins gata 6
engagerar
Fredagen den 22 januari Kl. 15.00 inviger vi utställningen och
tillkännager vilka klasser som går till final i årets Tekniktävling.
Årets uppdrag: Skapa ditt framtida transportmedel
MELLANSTADIET
Vera Sandbergs
allé januari
8. Fredagen
januari kl.- 15.00
invigerekonomi
vi utställningen
och
Utställningen
pågår
18–22
2017den
på20
Chalmers
Teknikens
och organisation,
tillkännager
tillkännager vilka
vilka klasser
klasser som
som går
går till
till final
final ii årets
årets Tekniktävling.
Tekniktävling.
Vera
Sandbergs
allé
8.
Fredagen
den
20
januari
kl.
15.00
inviger
vi
utställningen
och
tillkännager vilka klasser som går till final i årets Tekniktävling.
Uppgiften fokuserar på teknik i och runt våra transporter. Eleverna skall konstruera ett
TEKNIKÅrets
uppdrag:
Skapa
ditt11 --framtida
transportmedel
transportmedel
för
som
2
sträcka
transportmedel
för framtiden
framtiden
som kan
kan förflytta
förflytta
2 personer
personer en
en kortare
kortare
sträcka inom
inom en
en stad,
stad,
Uppgiften fokuserar på teknik i och runt våra transporter. Eleverna skall konstruera ett
TÄVLINGEN
exempelvis
exempelvis Göteborg.
Göteborg. Elevernas
Elevernas arbete
arbete ska
ska ha
ha karaktären
karaktären av
av analys
analys och
och synliggörande
synliggörande av
av
processen kring
kring
hur man
man som
konstruerar
transportmedel.
tävlingen
engagerar
processen
hur
konstruerar
transportmedel.
Uppgiften fokuserar
på
teknik
i
och
runt
våra
transporter.
Eleverna
skall
konstruera
ett
Redovisningen ska
ska visa
visa hur
hur eleverna
eleverna löser
löser olika
olika utmaningar:
utmaningar:
Redovisningen
Årets
dinpersoner
framtidsbostad.
transportmedel för framtiden som
kanuppdrag:
förflyttaBygg
1-2
en kortare sträcka inom en stad,
Vad är det nödvändigaste som skall finnas i din framtidsbostad?
•• Användningsområde
exempelvis Göteborg. Elevernas arbete
ska ha karaktären av analys och synliggörande av
Användningsområde
Uppgiften
fokuserar på
teknik i hur
och
runt
din framtidsbostad.
Eleverna
ska bygga en bostad för framtiden
•• Användarvänlighet
processen
kring
man
konstruerar
transportmedel.
Användarvänlighet
som innehåller det man behöver för att må bra. Arbetet ska ha karaktären av analys och synliggörande av
Design
&bygger
Materialval
•• kring
Design
&
Materialval
förutsättningar och skeenden
hur
en bostad.
Redovisningen
ska visa hur eleverna
Redovisningen
ska visa
hurmaneleverna
löser
olika utmaningar:
•olika
Tekniska
lösningar
löser de•
problemen som
kan uppstå vad det gäller:
Tekniska
lösningar
Energival
• Tekniska
lösningar i bostaden
•• Energival
• Användningsområde
• Vattenförsörjning
Säkerhettill bostaden
•• Säkerhet
• Kommunikation i och
utanför bostaden samt geografiskt läge
• Användarvänlighet
• Energi
behov av
och val av energi & Avfallshantering
Allt
samt
• Design
& Materialval
Allt redovisas
redovisas genom
genom att
att bygga
bygga en
en modell
modell
av konstruktionen
konstruktionen
samt dokumentera
dokumentera med
med en
en loggbok.
loggbok.
• Transporter
av varor och personer
En
med
en
•• Tekniska
lösningar
En skiss
skiss och
och en
en ritning
ritning (skalenlig)
(skalenlig) skall
skall tillsammans
tillsammans
med
en enkel
enkel teknisk
teknisk rapport
rapport också
också finnas
finnas
Design & Materialval
med.
öppen
onsdag
–
fredag
10.00-17.00
samt
lördag
-- söndag
Energival
med. Utställningen
UtställningenAlltär
ärredovisas
öppengenom
onsdag
– en
fredag
10.00-17.00
samt
lördag med
söndag
10.00 -- 15.00.
15.00.
att bygga
modell •
av
konstruktionen
samt
dokumentera
en loggbok.10.00
En skiss och en ritning Dorotea
(skalenlig) skall
tillsammans
med en enkel teknisk
rapport också
finnas med.
Kontakt:
Projektledare
Blank
0767929555,
Tekniska
Samfundet
Kontakt:Utställningen
Projektledare
Dorotea
Blank
0767929555,
Tekniska
Samfundet
•
Säkerhet
är öppen tisdag - fredag 10.00 -17.00, lördag 10.00 -16.00 samt söndag 10.00 -17.00
Kontakt: Projektledare Hans Eriksson 0707-998198 Tekniska Samfundet www.tekniskasamfundet.se
Ett
Ett stort
stort tack
tack till
till våra
våra sponsorer!
sponsorer!
Allt redovisas genom att bygga en modell av konstruktionen samt dokumentera med en loggbok.
En skiss och en ritning (skalenlig) skall tillsammans med en enkel teknisk rapport också finnas
med. Utställningen är öppen onsdag – fredag 10.00-17.00 samt lördag - söndag 10.00 - 15.00.
Kontakt: Projektledare Dorotea Blank 0767929555, Tekniska Samfundet
Sponsorer:
Ett stort tack till våra sponsorer!