Seminarium Bästa Möjliga Teknik

Seminarium Bästa Möjliga Teknik
Material:
Michanek/Zetterberg Den svenska miljörätten kap. 5, 7, 8 och 13.
Annika Nilson Introduktion till EU:s miljörätt kap. 1 och 2
Miljöbalken 2 kap
Dir. 2010/75/EU om industriutsläpp Kap. I och II
Relevanta förarbeten:
Prop. 1997/98:45 Miljöbalk Kap. 4.8 och 5.1.2
Prop. 2012/13:35 Nya regler för industriutsläpp Kap. 5, kap 6.1-6.4 och 6.9-6.10
MMÖD M6369-12 (2013:12) Gamleby avloppsreningsverk
MMÖD M10187-12 (2013:26) Biogasanläggning
MMÖD M7858-13 Kemisk industri
Seminariets syfte och frågeställningar
De ”allmänna hänsynsreglerna” i 2 kap. miljöbalken utgör s.a.s. miljöbalkens kärna. Här finns de
grundläggande kravreglerna som gäller för alla verksamheter som omfattas av miljöbalken. Det
är viktigt inte bara att veta hur reglerna är formulerade utan också att förstå hur de kan tillämpas.
Härvid räcker det inte att analysera de inhemska reglerna; även EU-lagstiftningen har betydelse
för den svenska rättstillämpningen. Seminariet syftar till att analysera och diskutera vilka krav
som kan ställas på störande verksamhet, ur teoretisk/principiell synvinkel och ur ett mer praktiskt
perspektiv.
Förberedelse inför seminariet
Läs igenom materialet ovan, och skaffa dig en uppfattning om vad förarbeten och doktrin säger
om de olika kravreglerna och hur de ska/kan tillämpas. Studera rättsfallen: Vilka krav ställs, och
på vilka grunder? Diskutera seminariefrågorna nedan i gruppen inför seminariet!
Under seminariet
Vi ska analysera rättsfallen med avseende på hur domstolarna tillämpar de allmänna
hänsynsreglerna.
- Vilka faktorer tar domstolen och parterna upp och resonerar om i bedömningen av vad
som är tekniskt och ekonomiskt rimligt?
- Hur resonerar domstolen och parterna om de olika faktorerna?
- Vad är en lämplig lokalisering?
- Hur resonerar domstolen om skälighetsavvägningen?
- Det är inte enbart en fråga om vilka krav som faktiskt ställs; lika viktigt är att fundera
över frågor som vilken utredning, och hur omfattande utredning, som förs fram
beträffande olika lösningar, vilka motargument som lyfts och hur ”bevisbördan” placeras.
- Vad säger EU-reglerna, och vad har de för betydelse?