Kristdemokraterna

Kristdemokraterna
SUNOSVA,LLS K(j,\~fv1Ui\J
KommL.;nsty:elsen
2016 -11- 2 B
28 november 2016
Till kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun, sammanträdet den 28
november 2016
Motion angående införande av övergripande plan mot hemlöshet
Förslag till beslut
I
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta om att införa en övergripande plan
mot hemlöshet
Bakgrund
Hemlöshet är den mest extrema formen av fattigdom och inte värdigt ett
vä1fårdsamhälle som Sverige. Stereotypen av den hemlöse personen är inte
längre en missbrukande individ. Nya grupper som t.ex. unga, familjer med
barn, personer med utländsk bakgrund ingår numer även bland hemlösa.
Detta medfor nya utmaningar, som i sin tur kräver nya lösningar.
En skriftlig beslutad plan på verksamhetsnivå mot hemlöshet måste finnas i
en kommun av Sundsvalls storlek. En plan stärker och klargör vilken roll
och ansvar olika nämnder & aktörer har for att säkerställa ett fungerande
kontinuerligt arbete mot utestängning från bostadsmarknaden och
hemlöshet.
En grundläggande och omfattande kartläggning av situationen i kommunen
bör inleda processen, planen skall ha tydliga fokusområden där ett
vräkningsförebyggande arbete, barnperspektiv, och långsiktiga
boendelösningar står i centrum och där metoder utvecklas utifrån dessa.
Kommuner har enligt lag ett bostadsförsörjningsansvar och ska planera for
att alla medborgare ska få forutsättningar att ha ett bra boende. Intern
samordning skall kompletteras med extern där civilsamhällets
organisationer inkluderas.
Förslag
Vi föreslår därfor fullmäktige:
att införa en övergripande plan mot hemlöshet
Underskrift
(/
\
\
\.-
Liza-Maria Norlin. gruppledare (KO)
i",;J
I
,-p{!n~!
~
Hans B~yn11~~n, ledamot kommunfullmäktige
(KO)