Om Ragn-Sells AB:s ansökan om fortsatt och

Kungörelse
2017-01-10
1 (1)
Dnr 551-6541-2016
Anl nr 2081-60-001
Aktbilaga 9
Miljöprövningsdelegationen
Erik Sundqvist
Direkt 010-225 04 87
fö[email protected]
Natur och miljö
Ragn-Sells AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarnas
län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad verksamhet för
behandling och lagring av avfall på fastigheten Fagersta 4:8, Borlänge kommun.
Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Fullständiga handlingar i
ärendet finns tillgängliga hos Borlänge kommun, kommunkansliet samt hos
Länsstyrelsen Dalarna. Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till
[email protected] eller Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun senast den
22 februari 2017. Ärendenummer 551-6541-2016 bör anges.
Införs i Dala-Demokraten, Dalarnas Tidningar utom Mora Tidning och Post- och
inrikes tidningar.
Annonskostnaden debiteras:
Ragn-Sells AB
Box 952, 191 29 Sollentuna
Org nr: 556057-3452
Gunilla Blomme, tel nr 0709-27 23 74
Sändlista
Sökande
Aktförvararen
Webbredaktör
Länsstyrelsen Dalarna
Postadress 791 84 FALUN
Besöksadress Åsgatan 38
Telefon 010-225 00 00
Web www.lansstyrelsen.se/dalarna
E-post [email protected]
Plusgiro 6 88 19-2
Bankgiro 5050-5858
Orgnr 202100-2429