program og påmelding - Østfold fylkeskommune

Invitasjon til RV19-konferanse
NÅR:
Tirsdag 10. januar kl 13.00*-16.00
r kl. 13.00-16.00
HVOR: Stortinget
MELD DEG PÅ I DAG:
[email protected]
* NB! Oppmøte ved Nedre Voldsgate 20 kl. 12.30
Målet med seminaret er å følge opp stortingsflertallets
anmodningsvedtak (RNB) om prioritering av riksvei 19,
dvs å synliggjøre behovet for at prosjektet legges inn i
første del av Nasjonal Transportplan 2018-2029.
Bakgrunn
I etatenes faglige grunnlag til NTP 2018-2029 er rv 19 foreslått med oppstart i 2024, forutsatt høy
ramme. I revidert nasjonalbudsjett for 2016 vedtok et flertall bestående av H, Frp, V og Krf vedtatt
følgende anmodningsvedtak:
"Flertallet viser til at det arbeides med å få på plass en bypakke for Moss der utbygging av rv 19 er et
svært sentralt prosjekt, og hvor det samtidig skal etableres dobbeltspor for jernbanen.
Pågående planlegging av jernbanen antas å legge en del premisser for valg av løsning for rv 19. Disse
medlemmer ber Samferdselsdepartementet bidra til fortgang i planleggingen, slik at
det i størst mulig grad sikres at planlegging og gjennomføring av KVU veisystemet for Moss/Rygge
samordnes med dobbeltsporet gjennom Moss.»
Program for dagen:
Kl. 13.00-13.10
Velkommen
v/stortingsrepresentant Nils-Aage Jegstad
Kl. 13.10-13.30
Utfordringene sett fra Moss
v/ordfører Tage Pettersen
Kl. 13.30-13.50
RV19 er viktig for Østfold fylke
v/fylkesvaraordfører Siv Jacobsen
Kl. 13.50-14.10
Moss havn og RV19s betydning for ASKO Norge AS,
v/direktør ASKO Transport, Kjell Kirkeby
Kl. 14.10-14.30
Pause med kaffe og rundstykker
Kl. 14.30-14.50
Moss havn møter fremtiden med «dryport»
v/havnesjef Øystein H Sundby
Kl. 14.50-15.10
Fergetrafikken koster oss dyrt
v/leder i lastebileierforeningen Østfold, Erik Graarud
Kl. 15.10-15.30
Hva har Statens vegvesen gjort?
v/Turid Stubø Johnsen, leder for Strategi-, veg-og transportavdelingen i SVV
Kl. 15.30-16.00
Oppsummering/avslutning
Disse inviteres
Seminaret har plass til 130 deltakere og foruten aktuelle stortingsrepresentanter inviteres blant annet
politikere og administrasjon fra kommunene Moss, Rygge, Våler, Råde og Vestby og Østfold fylkeskommune, NHO og LO i Østfold, Mosseregionens næringsutvikling og
medlemmer i nettverket Maritim og logistikk.
Det er Moss kommune som er initiativtaker til seminaret, i samarbeid med Østfold fylkeskommune.