Søknad - fritak fra regnskapsplikt, pdf.

SØKNAD OM FRITAK FRA Å LEVERE VERGEREGNSKAP
Navnet på personen som er under vergemål
Fødselsnummer (11 sifre)
Nåværende boligadresse
Postadresse
Vergens navn
Nåværende boligadresse
Postadresse
Vergens e-postadresse
Vergens telefonnummer
Vergens begrunnelse for å få fritak fra regnskapsplikten
Sted
Dato
Vergens signatur
Sammen med søknaden må vergen legge ved kopi av siste års selvangivelse for den man er verge for, og
kontoutskrift fra siste måned som viser at trygd/pensjon går inn på konto i vedkommendes navn.
Søknaden sendes til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Vergemålsavdelingen
Postboks 8111 Dep
0032 Oslo
Telefon: 22 00 35 00
E-post: [email protected]