norsk lovtidend

NORSK LOVTIDEND
Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv.
Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.
Kunngjort 13. januar 2017 kl. 13.55
PDF-versjon 13. januar 2017
13.01.2017 nr. 2
Lov om endringer i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser
Prop.129 L (2015-2016), Innst.41 L (2016-2017), Lovvedtak 10 (2016-2017). Stortingets første og andre gangs behandling hhv.
29. november og 6. desember 2016. Fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet.
Endringer i følgende lov:
Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven).
I lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:
§ 2 fjerde ledd oppheves.
§ 5 femte ledd oppheves.
For ev. rettelser se nederst i den elektroniske versjonen: https://lovdata.no/LTI/lov/2017-01-13-2