5069/17 dp/SP/fh 1 DGG 1B 1. Komisija je 11. novembra 2016 po

Svet
Evropske unije
Bruselj, 11. januar 2017
(OR. en)
5069/17
EF 1
ECOFIN 4
DELACT 6
DOPIS O TOČKI POD „I/A“
Pošiljatelj:
Prejemnik:
generalni sekretariat Sveta
Odbor stalnih predstavnikov (2. del)/Svet
Št. dok. Kom.:
C(2016) 7154 final
Zadeva:
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/… z dne 11.11.2016 o
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v
zvezi s parametri za izračun denarnih kazni za neuspešne poravnave in
dejavnostmi CDD v državah članicah gostiteljicah
– namera o nenasprotovanju delegiranemu aktu
1.
Komisija je 11. novembra 2016 po postopku iz člena 290 PDEU in v skladu s členom 67(4)
Uredbe (EU) št. 909/2014 1 Svet uradno obvestila o navedenem delegiranem aktu 2. Svet lahko
temu aktu nasprotuje v treh mesecih, tj. do 11. februarja 2017.
1
2
Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju
ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o
spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012; UL L 257,
28.8.2014, str. 1–72.
Dok. 14417/16 EF 342 ECOFIN 1045 DELACT 236 + ADD 1.
5069/17
dp/SP/fh
DGG 1B
1
SL
2.
Med tihim postopkom v okviru Delovne skupine za finančne storitve, ki se je zaključil
10. januarja 2017, nobena delegacija ni nakazala, da namerava nasprotovati delegiranemu
aktu.
3.
Coreper naj zato pozove Svet, da potrdi, da ne namerava nasprotovati delegiranemu aktu ter
da je o tem treba obvestiti Komisijo in Evropski parlament. To pomeni, da se delegirani akt
objavi in začne veljati v skladu s členom 67(5) Uredbe (EU) št. 909/2014, če temu ne
nasprotuje Evropski parlament.
5069/17
dp/SP/fh
DGG 1B
2
SL