5094/17 dp/SP/tu 1 DGG 1B 1. Komisija je 1. decembra 2016 po

Svet
Evropske unije
Bruselj, 12. januar 2017
(OR. en)
5094/17
EF 3
ECOFIN 6
DELACT 8
DOPIS O TOČKI POD „I/A“
Pošiljatelj:
Prejemnik:
generalni sekretariat Sveta
Odbor stalnih predstavnikov (2. del)/Svet
Št. dok. Kom.:
C(2016) 7643 final
Zadeva:
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/… z dne 1.12.2016 o
dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z
regulativnimi tehničnimi standardi glede meril za določitev, kdaj se
dejavnost šteje za pomožno dejavnost h glavni dejavnosti
– namera o nenasprotovanju delegiranemu aktu
1.
Komisija je 1. decembra 2016 po postopku iz člena 290 PDEU in v skladu s členom 11(2)
Uredbe (EU) št. 1095/2010 1 Svet uradno obvestila o navedenem delegiranem aktu 2. Svet
lahko temu aktu nasprotuje v treh mesecih, tj. do 1. marca 2017.
1
2
Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o
spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES; UL L 331,
15.12.2010, str. 84–119.
Dok. 15164/16 EF 378 ECOFIN 1155 DELACT 250.
5094/17
dp/SP/tu
DGG 1B
1
SL
2.
Med tihim postopkom v okviru Delovne skupine za finančne storitve, ki se je zaključil
11. januarja 2017, nobena delegacija ni nakazala, da namerava nasprotovati delegiranemu
aktu.
3.
Coreper naj zato pozove Svet, da potrdi namero o nenasprotovanju delegiranemu aktu ter o
tem obvesti Komisijo in Evropski parlament. To pomeni, da se delegirani akt objavi in začne
veljati v skladu s členom 13(2) Uredbe (EU) št. 1095/2010, če temu ne nasprotuje Evropski
parlament.
5094/17
dp/SP/tu
DGG 1B
2
SL