Beslutstextförslag

Beslutstextförslag
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
1. Lokalbeställningar Väsby entré
2. Ordföranden informerar
3. Kontorschefen informerar