Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Gävleborg

Öppna jämförelser inom
socialtjänsten 2016 Gävleborg
Missbruks- och beroendevården
Tillgänglighet
Information på kommunens
webbplats
Lä ttl ä s t
s vens ka
Bol l nä s
Tillgänglighet
utanför
kontorstid
Ta l a d
Soci a l
i nforma ti on jourverks a mhet
NEJ
NEJ
JA
Gä vl e
JA
JA
JA
Hofors
NEJ
JA
JA
Hudi ks va l l
NEJ
JA
JA
Ljus da l
NEJ
JA
JA
Norda ns ti g
NEJ
JA
JA
Ockel bo
NEJ
JA
JA
Ova nå ker
NEJ
NEJ
JA
Sa ndvi ken
NEJ
JA
JA
Söderha mn
..
..
..
Riket
24
66
78
Helhetssyn och samordning
Intern samordning i enskilda ärenden
Aktuel l ruti n Aktuel l ruti n Aktuel l ruti n
för
för
för
s a mordni ng s a mordni ng s a mordni ng
med
med s oci a l - med vå l d i
ekonomi s kt
ps yki a tri
nä ra
bi s tå nd
rel a ti oner
Bol l nä s
JA
JA
JA
Gä vl e
JA
JA
JA
Hofors
JA
NEJ
NEJ
Hudi ks va l l
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
Norda ns ti g
JA
NEJ
JA
Ockel bo
JA
JA
JA
Ova nå ker
JA
JA
JA
Sa ndvi ken
NEJ
NEJ
NEJ
Söderha mn
..
..
..
Riket
69
53
72
Ljus da l
Helhetssyn och samordning
Intern samordning i enskilda ärenden
Aktuel l ruti n Aktuel l ruti n Aktuel l ruti n
för
för
för
s a mordni ng s a mordni ng s a mordni ng
med
med
med ba rn
heml ös het fa mi l jerä tt
och unga
Bol l nä s
NEJ
NEJ
JA
Gä vl e
JA
NEJ
JA
Hofors
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
Norda ns ti g
JA
JA
JA
Ockel bo
JA
JA
JA
Ova nå ker
JA
JA
JA
Sa ndvi ken
JA
NEJ
NEJ
Söderha mn
..
..
..
Riket
71
39
56
Hudi ks va l l
Ljus da l
Helhetssyn och samordning
Extern
Intern samordning i enskilda samverkan i
ärenden
enskilda
ärenden
Aktuel l ruti n Aktuel l ruti n
Aktuel l
för
för
överens koms a mordni ng s a mordni ng mel s e med
med
med LSS
l a nds ti ng
ä l dreoms org
Bol l nä s
JA
JA
NEJ
Gä vl e
JA
JA
NEJ
Hofors
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
NEJ
Ljus da l
NEJ
NEJ
NEJ
Norda ns ti g
NEJ
NEJ
JA
JA
JA
JA
Ova nå ker
NEJ
NEJ
NEJ
Sa ndvi ken
NEJ
NEJ
NEJ
Söderha mn
..
..
..
Riket
40
31
52
Hudi ks va l l
Ockel bo
Kunskapsbaserad verksamhet
Personalens
kompetensutveckling
Rekommenderas i
Personalens
agerande vid Nationella
riktlinjer indikation på
Multiprofesvåld
sionella team
Aktuel l
Aktuel l ruti n
Erbjuder
s a ml a d pl a n
vi d
Ca s e
i ndi ka ti on
Ma na gepå a tt en
ment vuxen
i ntegrera de
uts a tts för
tea m
vå l d i nom
mi s s bruk
Bol l nä s
JA
JA
NEJ
Gä vl e
JA
JA
JA
Hofors
NEJ
NEJ
JA
Hudi ks va l l
NEJ
NEJ
NEJ
Ljus da l
NEJ
NEJ
NEJ
Norda ns ti g
NEJ
NEJ
NEJ
JA
NEJ
NEJ
Ockel bo
Ova nå ker
NEJ
JA
NEJ
Sa ndvi ken
JA
NEJ
JA
Söderha mn
..
..
..
Riket
37
47
35
Kunskapsbaserad verksamhet
Rekommenderas i Nationella
riktlinjer - insatser
Rekommende
ras i
Nationella
riktlinjer Stöd till
anhöriga
Erbjuder
mi ns t ett a v
tre
s tödprogra m
ti l l
nä rs tå ende
Erbjuder
Indi vi duel l
Ca s e
ma na gement Strengths
model
Erbjuder
mi ns t en a v
s ex i ns a ts er
(ma nua l ba s
era de)
NEJ
JA
JA
Gä vl e
JA
JA
JA
Hofors
NEJ
JA
NEJ
Hudi ks va l l
NEJ
JA
JA
Ljus da l
NEJ
JA
NEJ
Norda ns ti g
NEJ
JA
JA
Ockel bo
NEJ
JA
JA
Ova nå ker
NEJ
JA
JA
Sa ndvi ken
NEJ
JA
NEJ
Söderha mn
..
..
..
Riket
23
96
31
Bol l nä s
Kunskapsbaserad verksamhet
Standardisera
Rekommenderas i Nationella
de
riktlinjer - Boendeinsats
bedömningsmetoder
Erbjuder
Erbjuder
Uppföl jni ng
Bos ta d förs t Vå rdkedja
uti frå n
s ta nda rdi s era d
bedömni ngs
metod
Bol l nä s
NEJ
JA
DELVIS
Gä vl e
NEJ
JA
DELVIS
Hofors
NEJ
NEJ
DELVIS
Hudi ks va l l
NEJ
JA
NEJ
Ljus da l
NEJ
NEJ
NEJ
Norda ns ti g
NEJ
NEJ
DELVIS
Ockel bo
NEJ
JA
NEJ
Ova nå ker
NEJ
NEJ
DELVIS
Sa ndvi ken
NEJ
JA
NEJ
Söderha mn
..
..
..
Riket
20
38
15
Kunskapsbaserad verksamhet
Systematisk uppföljning för att utveckla
verksamheten
Anvä nt
Anvä nt
Anvä nt
res ul ta t ti l l res ul ta t ti l l res ul ta t ti l l
verks a mhets - verks a mhets - verks a mhets utveckl i ng - utveckl i ng - utveckl i ng de s om bor unga vuxna
65 å r el l er
med ba rn
ä l dre
Bol l nä s
NEJ
NEJ
NEJ
Gä vl e
NEJ
JA
JA
Hofors
EA
EA
EA
Hudi ks va l l
NEJ
NEJ
NEJ
Ljus da l
NEJ
NEJ
NEJ
Norda ns ti g
NEJ
NEJ
NEJ
Ockel bo
EA
EA
EA
Ova nå ker
EA
EA
EA
Sa ndvi ken
NEJ
NEJ
NEJ
Söderha mn
..
..
..
Riket
7
9
7
Kunskapsbaserad verksamhet
Systematisk uppföljning för att utveckla
verksamheten
Anvä nt
Genomfört
Anvä nt
res ul ta t ti l l s ys tema ti s k res ul ta t med
verks a mhets - uppföl jni ng köns pers pek
utveckl i ng med
ti v ti l l
de med
köns pers pek verks a mhets konta kt med
ti v
utveckl i ng
beroendevå rd/
ps yki a tri
Bol l nä s
NEJ
NEJ
NEJ
Gä vl e
NEJ
JA
JA
Hofors
EA
EA
EA
Hudi ks va l l
NEJ
NEJ
NEJ
Ljus da l
NEJ
NEJ
NEJ
Norda ns ti g
NEJ
NEJ
NEJ
Ockel bo
EA
EA
EA
Ova nå ker
EA
EA
EA
Sa ndvi ken
NEJ
NEJ
NEJ
Söderha mn
..
..
..
Riket
5
16
9
Bakgrundsuppgift
Ti d ti l l förs ta
bes ök
Bol l nä s
INOM 3 DAGAR
Gä vl e
INOM 4-7 DAGAR
Hofors
INOM 4-7 DAGAR
Hudi ks va l l
INOM 4-7 DAGAR
Ljus da l
INOM 4-7 DAGAR
Norda ns ti g
KAN INTE SVARA
Ockel bo
INOM 4-7 DAGAR
Ova nå ker
INOM 4-7 DAGAR
Sa ndvi ken
INOM 4-7 DAGAR
Söderha mn
..