Enskild föredragning, nr 2

PROTOKOLL
Nummer
Sammanträdesdatum
2
3.1.2017
Protokoll fört vid enskild föredragning
Regeringskansliet
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a
Beslutande
Föredragande
Justerat
Minister
Mika Nordberg
Jurist
Mikael Juresta
Omedelbart
…...……………....…......…........…..
…...……………....…......…........…..
Ärende/Dnr/Exp.
Beslut
Nr 2
Utbetalning av medel till Ålands Radio och TV Ab.
ÅLR 2017/31
4 Rk1a/utdrag
Landskapsregeringen beslöt att till Ålands Radio och TV Ab utbetala
2017 års anslag (27000) Främjande av rundradioverksamhet 2 013 000
euro exklusive 10 % moms. Till summan läggs moms 10 % eller 201 300
euro.
Utbetalningen sker i 12 rater så att det till Ålands Radio och TV Ab månatligen utbetalas 167 750 euro exklusive 10 % moms. Till summan
läggs moms 10 % eller 16 775 euro.
Utbetalningen sker senast den femte dagen varje månad. Januari månad
sker utbetalningen dock senast den femtonde dagen.
_______________________________________