Bassängbad

Bassängbad
Enligt miljöbalken gäller en generell regel att
den som bedriver en verksamhet ska skaffa sig
den kunskap och vidta de åtgärder som behövs
för att skydda människors hälsa och miljön från
risker av olika slag. Ett viktigt verktyg i det arbetet
är att bedriva en egenkontroll som är anpassad
efter den aktuella verksamheten. Det innebär att
verksamhetsutövare ska planera och kontrollera
sin verksamhet för att motverka eller förebygga
olägenheter för människors hälsa eller miljön.
Syftet är att en verksamhetsutövare på egen hand
åstadkommer och upprätthåller ett väl fungerande
miljö- och hälsoskyddsarbete för att minimera
riskerna för olägenhet.
§ För
varje
verksamhet
skall finnas
För4den
som
upplåter
verksamhet
som ären fastställd
och
dokumenterad
fördelning
anmälningspliktig gäller mer preciseradeav det
organisatoriska
ansvaret
för de frågor som
krav
på egenkontroll
enligt förordningen
om
gäller
för
verksamheten
enligt
verksamhetsutövares egenkontroll. Dokument över
egenkontrollen
ska kunna uppvisas vid inspektioner.
1. miljöbalken,
Verksamhet
med
bassängbad
som erbjuds
till av
2. föreskrifter
som meddelats
med stöd
allmänheten,
eller
till
många
människor,
innefattas
av
miljöbalken, samt,
dessa 3.
preciserade
regler.
Exempel
på
bassängbad
är
domar och beslut rörande verksamhetens
simhallar,
bubbelpooler,
plaskdammar,
karbad
bedrivande
och kontroll
meddelade
med m.m.
stöd av de författningar som avses i 1 och 2.
Det innebär att det organisatoriska ansvaret ska
fördelas. Den person som har ansvaret ska ha getts
förutsättningar i form av kunskaper, befogen­
heter och resurser. Det är viktigt att ansvaret
dokumenteras och är fastställd av högsta ansvarig.
5 § Verksamheten skall ha rutiner för att
fortlöpande kontrollera att utrustningen mm
för drift och kontroll hålls i gott skick, för att
förebygga olägenheter för människors hälsa
eller miljön.
Det ska finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera
att inredningen och utrustningen hålls i gott
skick. Detta innebär bl.a. att reningsanläggningens
kapacitet bör fastställas i relation till antalet badande,
kontinuerliga mätningar av vattenkvaliteten, intern
tillsyn av reningsanläggningen, kontroll av dosering
av desinfektionsmedel och rutiner vid förorening.
6 § Verksamhetsutövaren skall fortlöpande
och systematiskt undersöka och bedöma
riskerna med verksamheten från hälso- och
miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar
och bedömningar skall dokumenteras. Inträffar
i verksamheten en driftstörning eller liknande
händelse som kan leda till olägenheter för
människors hälsa eller miljön, skall verk­sam­
hetsutövaren omgående underrätta tillsyns­
myndigheten om detta.
Det innebär att riskbedömningar med verksamheten
ska göras fortlöpande och uppdateras regelbundet.
Det ska finnas en dokumenterad rutin på
rapportering till Miljöförvaltningen vid händelser
som kan leda till olägenheter. Sådana händelser kan
vara en klorförgiftning, otjänliga provresultat, haveri
av utrustning, misstanke om att människor har blivit
sjuka efter besök i badet.
7 § Verksamhetsutövaren skall förteckna
de kemiska produkter samt biotekniska
organismer som hanteras inom verksamheten
och som kan innebära risker från hälso- och
miljösynpunkt. Förteckningen skall uppta
följande uppgifter om produkterna och
organismerna:
1. Produkten eller organismens namn,
2. omfattning och användning av produkten
och organismen
3. information om produktens eller
organismens hälso- och miljöskadlighet,
4. produktens eller organismens
klassificering med avseende på hälso- och
miljöfarlighet.
Det innebär att det ska finnas en lista, inklusive
säkerhetsdatablad, på anläggningen över de kemi­
kalier som används, dock inte kontorsprodukter eller
diskmedel. Säkerhetsdatabladet anger bl.a. vilken
påverkan ämnet eller produkten har på miljön och
människors hälsa samt vilka åtgärder man kan vidta
för att lindra negativa effekter, t.ex. vid oavsiktligt
utsläpp eller intag. Säkerhetsdatablad ska kunna
tillhandahållas av leverantören.
För ytterliggare information om egenkontroll för bassängbad rekommenderas:
Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll
(SFS 1998:901), www.riksdagen.se
Socialstyrelsen handbok ”Bassängbad med allmänna
råd om bassängbad” (SOSFS 2004:7), www.sos.se.
MILJÖFÖRVALTNINGEN
POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Sturegatan 42
TFN 033-35 30 00 E-POST [email protected]
WEBBPLATS boras.se