INNSKYTERVALGMØTE I HØNEFOSS SPAREBANK Torsdag 9

INNSKYTERVALGMØTE
I
HØNEFOSS SPAREBANK
Torsdag 9. februar 2017 kl. 18.00 vil det bli holdt valgmøte i bankens lokaler, for valg av
medlemmer til generalforsamlingen i samsvar med vedtektenes kap. 3 paragraf 3-2.
Det skal velges 2 medlemmer for 4 år.
Stemmeberettigede ved valgene er de innskytere som bor i Ringerike, Hole eller Jevnaker
kommune, og som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 500
kroner.
Bare myndig person kan, som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter,
stemme ved valget.
Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget innskudd, og en som representant
for annen innskyter.
Alle med stemmerett som nevnt ovenfor har plikt til å motta valg med mindre de har gjort
tjeneste som medlem av generalforsamlingen eller styret i minst en valgperiode.
Liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen er lagt frem i
bankens ekspedisjonslokaler sammen med valgkomiteens forslag på nye kandidater.
Innskytere som vil delta i valget må hente stemmerettsbevis i banken innen kl. 15.30 fredag
den 3. februar 2017.
Hønefoss, 4. januar 2017
Sigmund Leine
Generalforsamlingens leder