Innkalling til Årsmøte i Nordfjord Gjetarhundlag

Innkalling til Årsmøte i Nordfjord Gjetarhundlag
Det vil bli halde årsmøte i Nordfjord Gjetarhundlag søndag den 18.januar 2017,
klokka 1900 på Norsk Fjordhestgard på Breim.
Enkel mat servering
Sakliste blir:
1: Val av møteleiar og skrivar
2:Godkjenning av innkalling og sakliste
3:Val av to til å skrive under møteprotokollen
4:Årsmelding
5:Rekneskap
6:Fastsetje kontigent
7:Val
8:Innkomne saker
9:Arbeidsplan og budsjett
Saker de ynskjer bli tatt opp må vere styret i hende før 14.januar