grani_varsel-om-oppstart

Offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av planarbeid for
detaljregulering av massemottak og senere oppdyrking på Grani,
Nannestad kommune.
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og §12-9 varsles igangsetting av arbeid med
detaljreguleringsplan for massedeponi og senere oppdyrking på Grani gnr / bnr 79/1 og 81/1
i Nannestad kommune, samt offentlig ettersyn av planprogram for dette planarbeidet.
81/1
Gamle
Åsvegen
fv 120
79/1
Området er på ca 80 dekar, og er ikke oppdyrket idag. Med tilførsel av rene masser, ønskes
det etablert et sammenhengende dyrkbart areal. Det ønskes tilført i størrelsesorden 150.000
m3 masser, hvilket tilsvarer 8300 lastebiler, og vil kunne innebære en heving av terrenget
med 6-8 m. Anleggsarbeidet på området vil strekke seg over en 4-årsperiode. Adkomst til
planområdet vil skje fra fv 120, via Gamle Åsvegen, mens utkjøring planlegges østover via
eksisterende gårdsveg til fv120. Tiltaket er av en slik størrelse at det utløser krav til
konsekvensutredning.
Eventuelle merknader og uttalelser til planprogrammet eller til oppstartsvarselet kan innen
20.02.2017 sendes til: Plan1 AS, Balder allé 2, 2060 Gardermoen eller [email protected] Kopi av
merknadene sendes til Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 Nannestad eller
[email protected] Uttalelser / merknader bør struktureres slik at det
tydelig fremkommer om merknaden vedrører offentlig ettersyn av planprogrammet eller
varsel til oppstart av planarbeid.
Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Plan1 AS v/ Øystein Ellingsen, tlf. 976 91
277, eller e-post [email protected]
Side 1 av 1