Høring - Rapport fra regjeringens ekspertutvalg for

Vår dato
Vår referanse
19.12.2016
16/00015-65
Deres dato
Deres referanse
16/2919
Klima- og miljødepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 OSLO
Saksbehandler:
Christine Kihl
Høring - Rapport fra regjeringens ekspertutvalg for Grønn
konkurransekraft
Difi er det sentrale fagorganet for modernisering og omstilling av offentlig sektor. Våre
fagområder er organisering, ledelse, kompetanse, digitale tjenester og offentlige anskaffelser.
Det er på bakgrunn av vårt arbeid med offentlige anskaffelser vi kommenterer i denne
høringsuttalelsen.
Difi synes rapporten Grønn konkurransekraft er et godt og viktig dokument. Klima og miljø har
fått en tydelig plass i nytt regelverk om offentlige anskaffelser som trer i kraft 1. januar 2017. For
å få utløst potensialet som ligger i å bruke etterspørselsmakten i offentlig sektor på en målrettet
måte er det viktig med konkret og operativ veiledning. Offentlige oppdragsgivere trenger mer
kompetanse på hvordan de kan stille krav til klima- og miljøvennlige løsninger og hvordan de
kan utfordre markedet til å utvikle ny teknologi.
Vennlig hilsen
for Difi
Dag Strømsnes
Avdelingsdirektør
Christine Kihl
seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
Direktoratet for forvaltning og IKT Besøksadresse Oslo:
(Difi)
Grev Wedels plass 9
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Telefaks Oslo: 22 45 10 01
Telefon: 22 45 10 00
Besøksadresse Leikanger:
[email protected]
Skrivarvegen 2
Org.nr.: NO 991 825 827
Telefaks Leikanger: 57 65 50 55
www.difi.no