Hent som PDF - Danmarks Statistik

Konjunkturbarometer for industri
december 2016
Erhvervslivet på tværs
4. januar 2017
Nr. 2
Højeste forventninger i industrien i to et halvt år
Den sæsonkorrigerede sammensatte konjunkturindikator for industrien er steget
fra minus 8 i november til minus 1 i december. Hermed er indikatoren på det højeste niveau siden maj 2014. Stigningen skyldes gunstige udviklinger i alle tre indikatorer, som udgør den sammensatte konjunkturindikator.
Sammensat konjunkturindikator for industri, sæsonkorrigeret
20
Nettotal
10
Middelværdi (2000-2016)
0
-10
-20
-30
-40
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Anm.: Den sammensatte konjunkturindikator er en sammenvejning af forventet produktion, vurderet ordrebeholdning og vurderede færdigvarelagre. Middelværdien fra år 2000 til den aktuelle måned er angivet med grøn streg.
Særdeles positive produktionsforventninger
De sæsonkorrigerede produktionsforventninger er steget fra nettotallet 12 i november til 22 i december 2016. Året før, i december 2015, var tallet på 17.
I ikke-sæsonkorrigerede tal er vurderingen af ordrebeholdningen på minus 19 i
december 2016 mod minus 23 i december 2015. Færdigvarelagrene vurderes i december som for store med nettotallet 7 mod 16 i samme måned 2015.
Sammensat konjunkturindikator for industri
Færdigvarelagre1
Nettotal
Samlet
ordrebeholdning
ikke-sæsonkorrigeret
Nyt fra Danmarks Statistik
udkommer dagligt kl. 9.00
Link til denne udgivelse:
www.dst.dk/nyt/21871
© Danmarks Statistik 2017
ISSN 1601 1015
Følg os på Twitter
ProduktionsSammensat
forventninger konjunkturindikator
sæsonkorrigeret
2015
December
16
-23
17
-7
2016
Juli
August
September
Oktober
November
December
11
9
6
11
10
7
-18
-21
-23
-23
-25
-19
14
10
7
8
12
22
-5
-7
-7
-9
-8
-1
1
Færdigvarelagre, der er vurderet som værende for store, påvirker den sammensatte konjunkturindikator i negativ retning.
Stigning i alle branchegrupper
I ikke-sæsonkorrigerede tal er den sammensatte konjunkturindikator for industrien steget fra minus 10 i december 2015 til minus 4 i december 2016. Alle fire
branchegrupper er også steget fra december 2015. De tre af branchegrupperne har
negative nettotal i december 2016, mens den fjerde, fremstilling af ikke-varige
forbrugsgoder (fx fødevarer og medicin), er positiv med nettotallet 6.
Sammensat konjunkturindikator for branchegrupper i industrien, ikke-sæsonkorrigeret
2015
Nettotal
2016
Dec.
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dec.
Industri, i alt
-10
-6
-6
-6
-9
-11
-4
Investeringsgodeindustri
Mellemproduktindustri
Fremstilling af varige forbrugsgoder
Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder
-17
-15
-15
2
-5
-4
-12
-6
-10
-2
-7
-3
-10
-11
-10
2
-11
-12
-25
-3
-15
-8
-10
-7
-9
-10
-11
6
Anm.: Tallene er beregnet som gennemsnit af forventet produktion, vurderet færdigvarelager og vurderet ordrebeholdning.
Negative beskæftigelsesforventninger
Opgjort i ikke-sæsonkorrigerede tal er det samlede nettotal for industriens beskæftigelsesforventninger minus 4. Det er en stigning fra minus 8 i november 2016
og et fald fra minus 1 i december 2015. Investeringsgodeindustrien og mellemproduktindustrien har negative forventninger, mens fremstilling af varige forbrugsgoder og ikke-varige forbrugsgoder har positive forventninger.
Forventningerne til produktionen er positive med nettotallet 14, og her er alle
brancher positive på nær mellemproduktindustrien. I december 2015 var nettotallet 9. Forventningerne til salgspriserne er på minus 2 mod nul i december 2015.
Forventninger til udviklingen de næste tre måneder, dec. 2016 - feb. 2017, ikke-sæsonkorrigeret
40
Nettotal
Investeringsgodeindustri
30
Mellemproduktindustri
20
10
Fremstilling af varige
forbrugsgoder
0
-10
Fremstilling af ikkevarige forbrugsgoder
-20
Industri i alt
-30
Produktion
Beskæftigelse
ultimo periode
Salgspriser
Mere information: Statistikken er udarbejdet efter retningslinjer aftalt med EU-Kommissionen. Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/300. Tilsvarende europæiske data findes hos Directorate General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN) på ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys.
Kilder og metoder: Metoden er beskrevet i statistikdokumentationen. Under Sammenlignelighed over tid kan
der læses om ændringer i spørgeskemaet pr. juli 2014. Brancherne i industri er grupperet i fire hovedsektorer.
Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital som maskiner og transportmidler. Mellemprodukter er materialer, som andre industrier eller erhverv videreforarbejder, fx råstoffer og kemiske produkter.
Varige forbrugsgoder er fx møbler, elektronik og legetøj. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer og medicin.
Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal er forskellen imellem
procentandelene af virksomheder, der angiver hhv. positiv og negativ udvikling.
Tallene er indsamlet imellem den 25. i måneden før og den 21. i den aktuelle måned.
Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer
og de seneste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.
Næste offentliggørelse: Konjunkturbarometer for industri januar 2017 udkommer 30. januar 2017.
Henvendelse: Erik Slentø, tlf. 39 17 30 88, [email protected]
Bo Eriksen, tlf. 39 17 35 52, [email protected]