28 `ÒÓ ÔÁ·Ó

28 'ÒÓ ÔÁ·Ó
‫‪28 'ÒÓ ÔÁ·Ó‬‬
‫‪Ó"¯ ÔÓÈÒ -„"ϯ ÔÓÈÒ‬‬
‫‪ÔÓÈÒ -·"Ó¯ ÔÓÈÒ :'‚ ˜ÏÁ‬‬
‫¯‪'„ ÛÈÚÒ Â"Ó‬‬
‫‪·"˘Ó ‰Ó„˜‰ :¯ÒÂÓ·Â‬‬
‫‪‰Ó„˜‰ „ÒÁ ˙·‰‡ -'‚ ˜ÏÁ‬‬
‫‪Â' ‰Îω '‡ ˜ÏÁ „Ú‬‬
‫בס"ד‬
‫משתת‪ #‬יקר‪,‬‬
‫אנו שמחי יחד עמכ על השתתפותכ במבח של תוכנית לימוד המשנ"ב למר בעל החפ חיי זצוק"ל‬
‫ושאר ספריו עמודי המוסר‪ ,‬שבו משתתפי אלפי הוגי התורה בכל רחבי העול היהודי‪.‬‬
‫תפילתנו ובקשתנו לפני בורא עול שלימוד ההלכה ירבה את הדעת וירחבו גבולות ההלכה לכל מבקשי ד'‬
‫ויזכו כל הלומדי לברכת ד' המלווה את הלני בהלכה לטוב לה כל הימי‪.‬‬
‫מבח זה נכתב ע"י הגאו רבי יהודה אריה דינר שליט"א מו"צ בבית דינו של הגאב"ד מר רבי ניסי קרלי‬
‫שליט"א ורב ביהמ"ד "דברי שיר" בני ברק‪.‬‬
‫במבח זה הושקע עמל ודקדוק רב ע"מ להגיש ללומדי שאלות המכוונות להלכה למעשה ושהשאלות יהיו‬
‫ברורות ובהירות‪ .‬אנו מברכי אתכ בברכת הצלחה מרובה‪.‬‬
‫לתשומת לב ‪ ,‬להל מספר נקודות חשובות‪:‬‬
‫* וודא שקבלת את המבח על פי המסלול שמתאי ל ‪.‬‬
‫מסלול א' " מסלול מקוצר" שו"ע‪ ,‬משנה ברורה‪ ,‬ומוסר‪.‬‬
‫מסלול ב' " מסלול נרחב" שו"ע‪ ,‬משנה ברורה‪,‬ביאור הלכה‪ ,‬שער הציו‪ ,‬ומוסר ‪.‬‬
‫* באפשרות לגשת למבח א ורק א המבח לא הגיע ליד ולא קיבלת מידע על השאלות המופיעות בו‬
‫לפני המבח‪.‬‬
‫* זמ המבח עד לסיו הזמ המופיע בלו"ז‪ ,‬אי למסור מבח לאחר זמ זה‪.‬‬
‫* מלא את כל פרטי ‪ ,‬עדי‪ #‬לרשו ג את המספר הסידורי‪.‬‬
‫* קרא את השאלות במתינות ושי לב לניסוח ולפרטי בכל שאלה‪ ,‬יש להשיב רק על מה שנשאלת‬
‫במפורש‪.‬‬
‫* הקפד על כתב יד ברור‪ ,‬כ תוב יותר וציונ ישתפר‪.‬‬
‫* השתדל לענות על כל חלק ופרט בשורה חדשה‪ ,‬כאשר נית מקו מרווח דיו אחר כל שאלה ושאלה‪.‬‬
‫* המבח ע ספרי סגורי‪ .‬חל איסור מוחלט לשוחח ע אחרי בכל דר שהיא‪ ,‬כמו כ אי לעיי בשעת‬
‫המבח בסיכומי או באמצעי עזר אחרי‪ .‬העובר על סעי‪ #‬זה ביטל את זכותו להשתת‪ #‬בתכנית זו‪.‬‬
‫* המבחני אינ מוחזרי‪.‬‬
‫* בכל פניה‪ ,‬שאלה‪ ,‬בקשה וכדו' נשמח לטפל באמצעות הפקס‪ 02" 6540269 :‬ובעז"ה פנייתכ תטופל‬
‫כראוי‪.‬‬
‫בברכת הצלחה רבה‬
‫ההנהלה‬
‫‪‡"Ú˘˙ ȯ˘˙ ‰"Î '‡ ÌÂÈ· ‰"ÊÚ· ÌÈȘ˙È 29 'ÒÓ ‡·‰ ÔÁ·Ó‬‬
‫‪‚"¯ ÔÓÈÒ ˘È¯ -'„ ÛÈÚÒ Â"Ó¯ ÔÓÈÒ : ‰¯Â¯· ‰˘Ó ÏÚ‬‬
‫‪¯Î˘ ÈÓÂÏ˘˙Ï ‰ÁÈ˙Ù 'Á ˜¯Ù '‡ ˜ÏÁ -' ‰Îω '‡ ˜¯Ù '‡ ˜ÏÁ :„ÒÁ ˙·‰‡ :¯ÒÂÓ·Â‬‬
‫˘‪¯ÈÎ‬‬
‫‪28 'ÒÓ ÔÁ·Ó‬‬
‫‪· ÏÂÏÒÓ‬‬
‫‪1 „ÂÓÚ‬‬
‫בס"ד‬
‫‪______ ÔÂȈ‰‬‬
‫˜‪___ ˜„· „Â‬‬
‫‪· ÏÂÏÒÓ 28 'ÒÓ Ï‡¯˘È ˙È·Ï ‰Îω ÔÁ·Ó‬‬
‫)‪Ó"¯ ÔÓÈÒ -„"ϯ ÔÓÈÒ‬‬
‫‪('„ ÛÈÚÒ Â"Ó¯ ÔÓÈÒ -·"Ó¯ ÔÓÈÒ :'‚ ˜ÏÁ‬‬
‫‡ ‪! ȉʉ ÏÚ Ï˜‰Ï Ó"Ú ÌÈ˯ى ÏÎ ˙‡ ‡ÏÓÏ „Ù˜‰‬‬
‫˘‪............................................................................. :‰ÁÙ˘Ó Ì‬‬
‫‪.......................... :¯ÈÚ ................................................... :˙·Â˙Î‬‬
‫‪................................................ :ȯÏÂÏÒ ............................... .ÏË‬‬
‫‪"¢¯„" È„¯˘Ó· „˜ 'ÒÓ‬‬
‫˙‪.............................. :ÈÁΠÔÁ·Ó ÌÂ˜Ó ............................... .Ê.‬‬
‫סמ‪:‬‬
‫אבר *‬
‫*‬
‫בחור יש"ג‬
‫בחור יש"ק‬
‫אחר __________‬
‫נשוי או בחור מעל גיל ‪25‬‬
‫‪.1‬‬
‫א(התפללו מנחה סמו לחשיכה‪ ,‬הא מותר לומר "קדיש תתקבל" אחר שחשיכה?‬
‫ב( ומה הדי בזה כשהתפלה נמשכה לאחר שחשיכה?‬
‫‪.2‬‬
‫א( הרוצה לאכול וכבר הגיע זמ ערבית‪ ,‬הא מועיל שיעמיד שומר שיזכיר לו להתפלל?‬
‫ב( וכשהתחיל לאכול בהיתר ע"י שומר והל השומר‪ ,‬הא צרי להפסיק לאכול?‬
‫‪.3‬‬
‫מי שהיה אנוס ולא התפלל מעריב עד עלות השחר‪ ,‬הא יאמר‪:‬‬
‫א(ברכת "המעריב ערבי"?‬
‫ב( קריאת שמע?‬
‫ג(ברכת אמת ואמונה?‬
‫ד( השכיבנו?‬
‫‪‡·‰ „ÂÓÚ· ͢Ӊ‬‬
‫‪28 'ÒÓ ÔÁ·Ó‬‬
‫‪· ÏÂÏÒÓ‬‬
‫‪2 „ÂÓÚ‬‬
‫‪.4‬‬
‫הא מותר להכריז "יעלה ויבא" או "על הניסי" לפני תפילת שמונה עשרה של ערבית?‬
‫‪.5‬‬
‫א הגיע לתפילת שחרית ורואה שהציבור מתחיל תפילת שמונה עשרה‪ ,‬ועדיי לא אמר קריאת שמע וברכותיה‪ ,‬הא‬
‫יתחיל שמונה עשרה ע הציבור?‬
‫‪.6‬‬
‫מי שיש לו חק קבוע ללמוד כ וכ ליו‪ ,‬והיה טרוד ביו ולא השלימו‪ ,‬מה יעשה? ומה הטע?‬
‫‪.7‬‬
‫היש בחדרו יחידי ובבית יש עוד אנשי‪ ,‬מה יעשה כדי שלא יהא בגדר "היש יחידי בלילה"?‬
‫‪.8‬‬
‫הא נשי חייבות בסעודה שלישית?‬
‫‪.9‬‬
‫א( כשיש לפניו מצות "ביומו תת שכרו" ומצות "עונג שבת"‪ ,‬ויש לו רק קצת מעות‪ ,‬איזה מצוה קודמת?‬
‫ב( ומה העצה שיוכל לדחות את השכר בלי לעבור בבל תלי?‬
‫‪ .10‬א( א רוב אנשי המקו נוהגי להשכיר מרח‪ ,‬הא מותר להשכיר לגוי?‬
‫ב( ומה הדי כשיש שמשכירי ויש ששוכרי פועלי )ואי רוב לזה או לזה(?‬
‫‪‡·‰ „ÂÓÚ· ͢Ӊ‬‬
‫‪28 'ÒÓ ÔÁ·Ó‬‬
‫‪· ÏÂÏÒÓ‬‬
‫‪3 „ÂÓÚ‬‬
‫‪ .11‬א( א כבר השכיר מרח כמה שני ונתפרס שאי דרכו לשכור פועלי‪ ,‬הא מותר כעת להשכיר לגוי?‬
‫ב( ומה הדי א פירס בעיתוני שמשכיר מרח‪ ,‬הא מותר להשכיר לגוי?‬
‫‪ .12‬א( כשקצ ע גוי לעשות מלאכה בקבלנות‪ ,‬הא יש לו היתר להניח לו לעשות בשבת מחו לתחו של יהודי?‬
‫ב( ומה הדי כשג הבעה"ב דר ש מחו לתחו? ומה הטע?‬
‫‪ .13‬הא מותר שגוי יתק קורות ועושה זאת בביתו של הגוי‪ ,‬ומפורס שהוא לצור ישראל? )פרט כשהקורות של ישראל‬
‫או של גוי(‬
‫‪ .14‬א שכר גוי לגמור לכתוב ספר תו זמ קצוב‪ ,‬ויודע שאי אפשר לגמור א לא שיכתוב ג בשבת‪ ,‬הא מותר לעשות‬
‫כ?‬
‫‪ .15‬שפחה של ישראל העושה בשבת מלאכת עצמה בבית ישראל‪ ,‬הא צרי למחות בה? )פרט בניכר ובלא ניכר(‬
‫‪ .16‬מי שיש לו בית משקה‪ ,‬הא יש מקו להקל לקחת גוי לעסוק במכירת המשקה בשבת?‬
‫‪ .17‬ישראל שקנה שדה בשותפות ע גוי‪ ,‬והתנה מתחילה שהגוי יעבוד בשבת ויטול שכרו לבדו‪ ,‬הא צרי להתנות עמו‬
‫בהדיא שיטול "ה רב ה מעט"?‬
‫‪‡·‰ „ÂÓÚ· ͢Ӊ‬‬
‫‪28 'ÒÓ ÔÁ·Ó‬‬
‫‪· ÏÂÏÒÓ‬‬
‫‪4 „ÂÓÚ‬‬
‫‪ .18‬א( הנות מעות לגוי להתעסק בה לבדו וחולקי הריוח בשוה‪ ,‬הא מותר שהגוי יתעסק בה בשבת?‬
‫ב( והא מותר לקנות מניות בחברה של גויי העובדי בשבת?‬
‫‪ .19‬הא אד מצווה על שביתת כלי? )להלכה(‬
‫‪ .20‬א( הא מותר להשאיל בהמה בע"ש לגוי‪ ,‬כשמתנה עמו שיחזירנה קוד השבת?‬
‫ב( והא מותר כשמתנה עמו שתנוח הבהמה בשבת?‬
‫˘‡‪‰¯ÈÁ·Ï ˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÏ‬‬
‫‪:ÌÎ·Ï ˙Ó¢˙Ï‬‬
‫˘‪ÌÂȈ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ÂÏÎÂÈ ˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙Âχ˘‰ 20-· 100%-· ÂÁÈψ‰ ‡Ï˘ ÌÈÁ· ÍΠ,ÔÁ·Ó· ‰Áψ‰‰ ÈÊÂÁ‡ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï „Ú ˙‡·‰ ˙Âχ˘‰ ˘Ï‬‬
‫‪˙„ÁÂÈÓ‰ ˙Âχ˘‰ 3-Ï ˙ÂÂÎ ˙·¢˙ È"Ú‬‬
‫‪.1‬‬
‫מי שמתפלל מעריב ע הציבור מבעוד יו‪ ,‬הא יחזור ויתפלל ערבית בלילה?‬
‫)שאלת‬
‫בחירה(‬
‫‪.2‬‬
‫א עשו תקנה שלא לקנות דגי כמה שבתות‪ ,‬ואחד קנה מקוד‪ ,‬הא מותר לאכל?‬
‫)שאלת‬
‫בחירה(‬
‫‪.3‬‬
‫)שאלת‬
‫בחירה(‬
‫ישראל וגוי שלקחו תנור בשותפות ושכחו להתנות על יו השבת שיהיה השכר לגוי לבדו וכו'‪ .‬מה העצה לזה שיוכלו‬
‫להתנות עכשיו?‬
‫‪‡·‰ „ÂÓÚ· ͢Ӊ‬‬
‫‪28 'ÒÓ ÔÁ·Ó‬‬
‫‪· ÏÂÏÒÓ‬‬
‫‪5 „ÂÓÚ‬‬
‫‪ÌÈÈÁ ıÙÁ‬‬
‫‪.1‬‬
‫המחלל שבת במזיד‪ ,‬באיזה מיתה הוא נענש?‬
‫‪.2‬‬
‫המחלל שבת בפרהסיא ושחט בהמה‪ ,‬ואיש אחר עמד מעליו וראה ששחט כדי‪ ,‬הא שחיטתו כשירה?‬
‫‪.3‬‬
‫כתוב בתורה "והודעת לה את הדר אשר ילכו בה"‪ ,‬מהו כוונת התורה ב"הדר "?‬
‫‪.4‬‬
‫כתוב בתורה "א כס‪ #‬תלווה את עמי"‪ ,‬הא הוא רשות או חובה?‬
‫‪.5‬‬
‫מהו מצוה יותר גדולה‪ ,‬הלואת מעות או השאלת כלי?‬