29 `ÒÓ ÔÁ·Ó

29 'ÒÓ ÔÁ·Ó
‫‪29 'ÒÓ ÔÁ·Ó‬‬
‫‪˘È¯ -'„ ÛÈÚÒ Â"Ó¯ ÔÓÈÒ‬‬
‫‪‚"¯ ÔÓÈÒ‬‬
‫‪˜ÏÁ :„ÒÁ ˙·‰‡ :¯ÒÂÓ·Â‬‬
‫‡' ‪'‡ ˜ÏÁ -' ‰Îω '‡ ˜¯Ù‬‬
‫‪ÈÓÂÏ˘˙Ï ‰ÁÈ˙Ù 'Á ˜¯Ù‬‬
‫˘‪¯È΢ ¯Î‬‬
‫בס"ד‬
‫משתת‪ #‬יקר‪,‬‬
‫אנו שמחי יחד עמכ על השתתפותכ במבח של תוכנית לימוד המשנ"ב למר בעל החפ חיי זצוק"ל‬
‫ושאר ספריו עמודי המוסר‪ ,‬שבו משתתפי אלפי הוגי התורה בכל רחבי העול היהודי‪.‬‬
‫תפילתנו ובקשתנו לפני בורא עול שלימוד ההלכה ירבה את הדעת וירחבו גבולות ההלכה לכל מבקשי ד'‬
‫ויזכו כל הלומדי לברכת ד' המלווה את הלני בהלכה לטוב לה כל הימי‪.‬‬
‫מבח זה נכתב ע"י הגאו רבי יהודה אריה דינר שליט"א מו"צ בבית דינו של הגאב"ד מר רבי ניסי קרלי‬
‫שליט"א ורב ביהמ"ד "דברי שיר" בני ברק‪.‬‬
‫במבח זה הושקע עמל ודקדוק רב ע"מ להגיש ללומדי שאלות המכוונות להלכה למעשה ושהשאלות יהיו‬
‫ברורות ובהירות‪ .‬אנו מברכי אתכ בברכת הצלחה מרובה‪.‬‬
‫לתשומת לב ‪ ,‬להל מספר נקודות חשובות‪:‬‬
‫* וודא שקבלת את המבח על פי המסלול שמתאי ל ‪.‬‬
‫מסלול א' " מסלול מקוצר" שו"ע‪ ,‬משנה ברורה‪ ,‬ומוסר‪.‬‬
‫מסלול ב' " מסלול נרחב" שו"ע‪ ,‬משנה ברורה‪,‬ביאור הלכה‪ ,‬שער הציו‪ ,‬ומוסר ‪.‬‬
‫* באפשרות לגשת למבח א ורק א המבח לא הגיע ליד ולא קיבלת מידע על השאלות המופיעות בו‬
‫לפני המבח‪.‬‬
‫* זמ המבח עד לסיו הזמ המופיע בלו"ז‪ ,‬אי למסור מבח לאחר זמ זה‪.‬‬
‫* מלא את כל פרטי ‪ ,‬עדי‪ #‬לרשו ג את המספר הסידורי‪.‬‬
‫* קרא את השאלות במתינות ושי לב לניסוח ולפרטי בכל שאלה‪ ,‬יש להשיב רק על מה שנשאלת‬
‫במפורש‪.‬‬
‫* הקפד על כתב יד ברור‪ ,‬כ תוב יותר וציונ ישתפר‪.‬‬
‫* השתדל לענות על כל חלק ופרט בשורה חדשה‪ ,‬כאשר נית מקו מרווח דיו אחר כל שאלה ושאלה‪.‬‬
‫* המבח ע ספרי סגורי‪ .‬חל איסור מוחלט לשוחח ע אחרי בכל דר שהיא‪ ,‬כמו כ אי לעיי בשעת‬
‫המבח בסיכומי או באמצעי עזר אחרי‪ .‬העובר על סעי‪ #‬זה ביטל את זכותו להשתת‪ #‬בתכנית זו‪.‬‬
‫* המבחני אינ מוחזרי‪.‬‬
‫* בכל פניה‪ ,‬שאלה‪ ,‬בקשה וכדו' נשמח לטפל באמצעות הפקס‪ 02" 6540269 :‬ובעז"ה פנייתכ תטופל‬
‫כראוי‪.‬‬
‫בברכת הצלחה רבה‬
‫ההנהלה‬
‫‪‡"Ú˘˙ Ô¢Á Á"Î ' ÌÂÈ· ‰"ÊÚ· ÌÈȘ˙È 30 'ÒÓ ‡·‰ ÔÁ·Ó‬‬
‫‪'Ê ÛÈÚÒ Ë"¯ ÔÓÈÒ -‚"¯ ÔÓÈÒ : ‰¯Â¯· ‰˘Ó ÏÚ‬‬
‫‪'Ê ˜¯Ù '· ˜ÏÁ -¯È΢ ¯Î˘ ÈÓÂÏ˘˙Ï ‰ÁÈ˙Ù 'Á ˜¯Ù '‡ ˜ÏÁ :„ÒÁ ˙·‰‡ :¯ÒÂÓ·Â‬‬
‫‪29 'ÒÓ ÔÁ·Ó‬‬
‫‪· ÏÂÏÒÓ‬‬
‫‪1 „ÂÓÚ‬‬
‫בס"ד‬
‫‪______ ÔÂȈ‰‬‬
‫˜‪___ ˜„· „Â‬‬
‫‪· ÏÂÏÒÓ 29 'ÒÓ Ï‡¯˘È ˙È·Ï ‰Îω ÔÁ·Ó‬‬
‫)‪(‚"¯ ÔÓÈÒ ˘È¯ -'„ ÛÈÚÒ Â"Ó¯ ÔÓÈÒ‬‬
‫‡ ‪! ȉʉ ÏÚ Ï˜‰Ï Ó"Ú ÌÈ˯ى ÏÎ ˙‡ ‡ÏÓÏ „Ù˜‰‬‬
‫˘‪............................................................................. :‰ÁÙ˘Ó Ì‬‬
‫‪.......................... :¯ÈÚ ................................................... :˙·Â˙Î‬‬
‫‪................................................ :ȯÏÂÏÒ ............................... .ÏË‬‬
‫‪"¢¯„" È„¯˘Ó· „˜ 'ÒÓ‬‬
‫˙‪.............................. :ÈÁΠÔÁ·Ó ÌÂ˜Ó ............................... .Ê.‬‬
‫סמ‪:‬‬
‫בחור יש"ג‬
‫אבר *‬
‫* נשוי או בחור מעל גיל ‪25‬‬
‫בחור יש"ק‬
‫אחר __________‬
‫‪.1‬‬
‫א בא המושל לשכור סוס מישראל בשבת‪ ,‬ואינו יכול לסרב לו‪ ,‬מה יעשה?‬
‫‪.2‬‬
‫א‪ .‬הרוצה לשלוח איגרת למקו רחוק ע"י גוי‪ ,‬ויוכל להגיע לפני שבת לעיר שצרי להביא האיגרת‪ ,‬א אי בי דואר‬
‫קבוע ש‪,‬הא מותר ע"י קציצה?‬
‫ב‪ .‬ומה הדי כשזה בלא קציצה?‬
‫ג‪ .‬ומה הדי כשנכתב ונחת האיגרת בכתב של גוי?‬
‫‪.3‬‬
‫חולה מסוכ הרוצה לשלוח איגרת לקרוביו שיבואו אליו‪ ,‬הא מותר לעשות כ ע"י גוי‪ ,‬כשברור שלא יגיע לש לפני‬
‫שבת?‬
‫‪.4‬‬
‫מאיזה יו בשבוע נחשב פחות מג' ימי קוד השבת שאסור להפליג בספינה‪ ,‬כשיודע שלא יגיע למקומו לפני השבת?‬
‫‪‡·‰ „ÂÓÚ· ͢Ӊ‬‬
‫‪29 'ÒÓ ÔÁ·Ó‬‬
‫‪· ÏÂÏÒÓ‬‬
‫‪2 „ÂÓÚ‬‬
‫‪.5‬‬
‫הא מותר להפליג בע"ש בספינה במקרי אלו‪:‬‬
‫א‪ .‬כשהדר קצרה‪ ,‬ויתכ שיגיע לפני שבת ויתכ שלא יגיע לפני שבת?‬
‫ב‪ .‬בנהרות שמקרקע הספינה לקרקע הנהר יש יותר מי' טפחי?‬
‫ג‪ .‬בנהרות שלא ידוע א יש מקרקע הספינה לקרקע הנהר י' טפחי?‬
‫‪.6‬‬
‫הא מותר לצאת בשיירא למדבר ביו ראשו‪ ,‬כשיודע בודאי שיצטר לחלל שבת?‬
‫‪.7‬‬
‫א‪ .‬עד כמה מותר ללכת בערב שבת לכתחילה בכל גווני?‬
‫ב‪ .‬ומה הדי בימות הקי הארוכי‪ ,‬הא יכול ללכת יותר מזה?‬
‫‪.8‬‬
‫עשיר שעושה סעודה בהרחבה בכל יו כמו בשבת‪ ,‬אי ינהג בסעודת שבת שיהיה ניכר שהוא לכבוד שבת?‬
‫‪.9‬‬
‫הא יש עני להתענות בערב שבת או שאסור? )פרט ג באיסטניס(‬
‫‪ .10‬כשיש לפניו ב' אפשרויות‪ ,‬או להתפלל בציבור ולא לקנות צרכי שבת או לקנות צרכי שבת ולהתפלל ביחידות‪ ,‬מה‬
‫יעשה? )להלכה(‬
‫‪ .11‬מדוע יש להרהר בתשובה בערב שבת?‬
‫‪ .12‬תלמיד חכ שפטור ממצות עשה משו "זק ואינו לפי כבודו"‪ ,‬הא מותר לו להקל בכבודו ולעסוק בזה כשניכר מתו‬
‫מעשיו שעוסק במצוה?‬
‫‪‡·‰ „ÂÓÚ· ͢Ӊ‬‬
‫‪29 'ÒÓ ÔÁ·Ó‬‬
‫‪· ÏÂÏÒÓ‬‬
‫‪3 „ÂÓÚ‬‬
‫‪ .13‬הא מותר לתק בגדי לעצמו בע"ש לצור שבת? ועד מתי?‬
‫‪ .14‬הא מותר בע"ש סמו לחשיכה לתת צמר לתו יורה רותחת שאינה על האש? )פרט(‬
‫‪ .15‬א מכר חפ לגוי בערב שבת‪ ,‬ובא הגוי לקחתו בליל שבת במקו שאי רואי‪ ,‬הא מותר לית לו?‬
‫‪ .16‬א עשה גוי מלאכה בבגד של ישראל ביו"ט ראשו של גלויות‪ ,‬הא מותר ללבשו ביו"ט שני לאחר "בכדי שיעשה"?‬
‫‪ .17‬הא מותר לפתוח מי לגינה בערב שבת סמו לחשיכה‪ ,‬וה ממשיכי להשקותה כל השבת?‬
‫‪ .18‬א‪ .‬הא מותר לטעו קורת בית הבד מערב שבת סמו לחשיכה על זיתי וענבי?‬
‫ב‪ .‬וא טע סמו לחשיכה )ולא נתרסקו קוד שבת(‪ ,‬הא מותר בשבת לשתות את השמ והיי היוצא מה?‬
‫‪ .19‬א( הא מותר לצאת סמו לחשיכה ע תפילי בראשו?‬
‫ב( ומה הדי בזה כשאוחז בידו?‬
‫‪ .20‬א‪ .‬היוצא בשבת למקו שאי בו רשות הרבי דאורייתא רק מדרבנ‪ ,‬הא יש מצוה למשמש בבגדיו?‬
‫ב‪ .‬היוצא לרשות הרבי‪ ,‬הא צרי להוציא מכיסיו את הלכלו שבכיסי הבגדי?‬
‫‪‡·‰ „ÂÓÚ· ͢Ӊ‬‬
‫‪29 'ÒÓ ÔÁ·Ó‬‬
‫‪· ÏÂÏÒÓ‬‬
‫‪4 „ÂÓÚ‬‬
‫‪ÌÈÈÁ ıÙÁ‬‬
‫‪.1‬‬
‫העוסק בתורה ובא אחד ללות ממנו כס‪ ,#‬הא צרי לבטל תורה בשביל מצוה זו? )פרט(‬
‫‪.2‬‬
‫כששונאו ואוהבו צריכי איזה טובה‪ ,‬ואינו יכול לעזור לשניה‪ ,‬למי יעדי‪ #‬לעזור?‬
‫‪.3‬‬
‫כשאחיו ושכנו מבקשי ממנו הלואה‪ ,‬ואחיו גר בעיר אחרת‪ ,‬למי יעדי‪?#‬‬
‫‪.4‬‬
‫כשבאו לפניו אביו ורבו ללות ממנו מעות‪ ,‬למי יעדי‪?#‬‬
‫‪.5‬‬
‫כשאד חייב להחזיר הלואה ואי לו‪ ,‬הא מחוייב להשכיר עצמו כדי שיוכל להחזיר המעות?‬