26 `ÒÓ ÔÁ·Ó

26 'ÒÓ ÔÁ·Ó
‫‪26 'ÒÓ ÔÁ·Ó‬‬
‫‪ÔÓÈÒ -'· ÛÈÚÒ ‡"ȯ ÔÓÈÒ‬‬
‫¯‪'Ë ÛÈÚÒ Á"È‬‬
‫‪ÔÂ˘Ï ˙ÂÎω Á"Á :¯ÒÂÓ·Â‬‬
‫‪Ê"È ÛÈÚÒ ˘È¯ 'È ÏÏÎ :Ú¯‰‬‬
‫'‡‪ÛÂÒ -'¯·„ ‰˘Ú Ì‬‬
‫‪ÏÏÎ „Ú :˙ÂÏÈί ˙ÂÎω Á"Á‬‬
‫‪'‚ ÛÈÚÒ ˘È¯ 'Ë‬‬
‫בס"ד‬
‫משתת‪ #‬יקר‪,‬‬
‫אנו שמחי יחד עמכ על השתתפותכ במבח של תוכנית לימוד המשנ"ב למר בעל החפ חיי זצוק"ל‬
‫ושאר ספריו עמודי המוסר‪ ,‬שבו משתתפי אלפי הוגי התורה בכל רחבי העול היהודי‪.‬‬
‫תפילתנו ובקשתנו לפני בורא עול שלימוד ההלכה ירבה את הדעת וירחבו גבולות ההלכה לכל מבקשי ד'‬
‫ויזכו כל הלומדי לברכת ד' המלווה את הלני בהלכה לטוב לה כל הימי‪.‬‬
‫מבח זה נכתב ע"י הגאו רבי יהודה אריה דינר שליט"א מו"צ בבית דינו של הגאב"ד מר רבי ניסי קרלי‬
‫שליט"א ורב ביהמ"ד "דברי שיר" בני ברק‪.‬‬
‫במבח זה הושקע עמל ודקדוק רב ע"מ להגיש ללומדי שאלות המכוונות להלכה למעשה ושהשאלות יהיו‬
‫ברורות ובהירות‪ .‬אנו מברכי אתכ בברכת הצלחה מרובה‪.‬‬
‫לתשומת לב ‪ ,‬להל מספר נקודות חשובות‪:‬‬
‫* וודא שקבלת את המבח על פי המסלול שמתאי ל ‪.‬‬
‫מסלול א' " מסלול מקוצר" שו"ע‪ ,‬משנה ברורה‪ ,‬ומוסר‪.‬‬
‫מסלול ב' " מסלול נרחב" שו"ע‪ ,‬משנה ברורה‪,‬ביאור הלכה‪ ,‬שער הציו‪ ,‬ומוסר ‪.‬‬
‫* באפשרות לגשת למבח א ורק א המבח לא הגיע ליד ולא קיבלת מידע על השאלות המופיעות בו‬
‫לפני המבח‪.‬‬
‫* זמ המבח עד לסיו הזמ המופיע בלו"ז‪ ,‬אי למסור מבח לאחר זמ זה‪.‬‬
‫* מלא את כל פרטי ‪ ,‬עדי‪ #‬לרשו ג את המספר הסידורי‪.‬‬
‫* קרא את השאלות במתינות ושי לב לניסוח ולפרטי בכל שאלה‪ ,‬יש להשיב רק על מה שנשאלת‬
‫במפורש‪.‬‬
‫* הקפד על כתב יד ברור‪ ,‬כ תוב יותר וציונ ישתפר‪.‬‬
‫* השתדל לענות על כל חלק ופרט בשורה חדשה‪ ,‬כאשר נית מקו מרווח דיו אחר כל שאלה ושאלה‪.‬‬
‫* המבח ע ספרי סגורי‪ .‬חל איסור מוחלט לשוחח ע אחרי בכל דר שהיא‪ ,‬כמו כ אי לעיי בשעת‬
‫המבח בסיכומי או באמצעי עזר אחרי‪ .‬העובר על סעי‪ #‬זה ביטל את זכותו להשתת‪ #‬בתכנית זו‪.‬‬
‫* המבחני אינ מוחזרי‪.‬‬
‫* בכל פניה‪ ,‬שאלה‪ ,‬בקשה וכדו' נשמח לטפל באמצעות הפקס‪ 02" 6540269 :‬ובעז"ה פנייתכ תטופל‬
‫כראוי‪.‬‬
‫בברכת הצלחה רבה‬
‫ההנהלה‬
‫‪Ú"˘˙ ·‡ Â"Î ' ÌÂÈ· ‰"ÊÚ· ÌÈȘ˙È 27 'ÒÓ ‡·‰ ÔÁ·Ó‬‬
‫‪„"ϯ ÔÓÈÒ -'Ë ÛÈÚÒ Á"ȯ ÔÓÈÒ : ‰¯Â¯· ‰˘Ó ÏÚ‬‬
‫‪ÛÂÒ‰ -'¯‡· ‰˙ÚÂ' '‚ ÛÈÚÒ ˘È¯ 'Ë ÏÏÎ :˙ÂÏÈί ˙ÂÎω Á"Á :¯ÒÂÓ·Â‬‬
‫˙‪'Ê ˜¯Ù ˘È¯ „Ú :Ì„‡ ˙¯‡Ù‬‬
‫‪26 'ÒÓ ÔÁ·Ó‬‬
‫‪‡ ÏÂÏÒÓ‬‬
‫‪1 „ÂÓÚ‬‬
‫בס"ד‬
‫‪______ ÔÂȈ‰‬‬
‫˜‪___ ˜„· „Â‬‬
‫‪‡ ÏÂÏÒÓ 26 'ÒÓ Ï‡¯˘È ˙È·Ï ‰Îω ÔÁ·Ó‬‬
‫)‪('Ë ÛÈÚÒ Á"ȯ ÔÓÈÒ -'· ÛÈÚÒ ‡"ȯ ÔÓÈÒ‬‬
‫‡ ‪! ȉʉ ÏÚ Ï˜‰Ï Ó"Ú ÌÈ˯ى ÏÎ ˙‡ ‡ÏÓÏ „Ù˜‰‬‬
‫˘‪............................................................................. :‰ÁÙ˘Ó Ì‬‬
‫‪.......................... :¯ÈÚ ................................................... :˙·Â˙Î‬‬
‫‪................................................ :ȯÏÂÏÒ ............................... .ÏË‬‬
‫‪"¢¯„" È„¯˘Ó· „˜ 'ÒÓ‬‬
‫˙‪.............................. :ÈÁΠÔÁ·Ó ÌÂ˜Ó ............................... .Ê.‬‬
‫סמ‪:‬‬
‫בחור יש"ג‬
‫אבר *‬
‫* נשוי או בחור מעל גיל ‪25‬‬
‫‪.1‬‬
‫בחור יש"ק‬
‫אחר __________‬
‫א( כשמונח על השולח תפוח חביב ורימו שאינו חביב‪ ,‬איזה מה קוד לברכה? )להלכה(‬
‫ב( ומה הדי בזה בליל ראש השנה כשיש לו רימו ותפוח?‬
‫ג( ומה יעשה כשרוצה לקיי המנהג לבר על התפוח?‬
‫‪ .2‬היו לפניו זית שעדיי לא נגמר הפרי )כגו קוד שגדל הנ( ותמר שנגמר הפרי‪ ,‬מה קוד לברכה? ומה הטע?‬
‫‪ .3‬היו לפניו אתרוג שחביב אצלו וזית שאינו חביב‪ ,‬וביר על האתרוג בסתמא ולא נתכוו לפטור את הזית‪ ,‬הא צרי‬
‫לחזור ולבר על הזית? ומה הטע?‬
‫‪‡·‰ „ÂÓÚ· ͢Ӊ‬‬
‫‪26 'ÒÓ ÔÁ·Ó‬‬
‫‪‡ ÏÂÏÒÓ‬‬
‫‪2 „ÂÓÚ‬‬
‫‪.4‬‬
‫א( תערובת שני מיני שהרוב הוא דבר שאינו חשוב והמיעוט חשוב‪ ,‬מה נחשב עיקר?‬
‫ב( ומה הדי כשמרח אבוקדו חדש על הלח‪ ,‬הא צרי לבר ברכת שהחיינו על האבוקדו?‬
‫‪.5‬‬
‫מי שאכל דבר מתוק ורוצה לאכול דג מלוח ע פת איזה ברכה יבר ? )פרט(‬
‫‪ .6‬האוכל פת כיסני ע גבינה ושניה חביבי‪ ,‬מה נחשב העיקר?‬
‫‪ .7‬היו יושבי ואוכלי פירות‪ ,‬הא אחד יוציא את כול בברכה אחרונה או כל אחד יבר לעצמו? )פרט מעיקר הדי‪,‬‬
‫ובזה"ז(‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫א דילג תיבות אלו בברכה‪ ,‬הא יצא?‬
‫א(ברו ?‬
‫ב(אתה?‬
‫ג(אלוקינו?‬
‫‪ .9‬א( לדעת השו"ע הא המבר עונה אמ אחר ברכתו‪ ,‬כגו ברכת "הפורש סוכת שלו" בשבת או שומר עמו ישראל לעד‬
‫וכדו'?‬
‫ב( והא עונה אחר ברכתו בברכת בורא נפשות או על המחיה?‬
‫‪‡·‰ „ÂÓÚ· ͢Ӊ‬‬
‫‪26 'ÒÓ ÔÁ·Ó‬‬
‫‪‡ ÏÂÏÒÓ‬‬
‫‪3 „ÂÓÚ‬‬
‫‪ .10‬א( השומע ברכה שאינו מחוייב בה‪ ,‬הא חייב לענות אמ?‬
‫ב( מי שעוסק בלימודו ושומע "אמ יהא שמיה רבא"‪ ,‬הא יענה עמה?‬
‫‪ .11‬אכל בריה ומסתפק א היה בו כזית‪ ,‬הא יש לבר ברכה אחרונה )משו ספק ספיקא(?‬
‫‪ .12‬המריח עשבי בהבדלה במוצ"ש איזה ברכה יבר ? ומה הטע?‬
‫‪ .13‬שמ שבישמו בבשמי )ולא סיננ(‪ ,‬מה מבר כשמריח בו? )פרט(‬
‫‪ .14‬א( נטל בידו פת ח כדי להריח בו‪ ,‬הא צרי לבר על הריח? ומהו הברכה?‬
‫ב( ואי יש לנהוג בזה לכתחילה?‬
‫ג( הא מותר להריח פת חמ בפסח?‬
‫‪ .15‬הנכנס לחנות של בשמי ומתכוו להריח‪ ,‬איזה ברכה מבר ? ומה הטע?‬
‫‪ .16‬המתכוו להריח בבשמי של בית הכסא‪ ,‬הא מבר עליו? ומה הטע?‬
‫‪‡·‰ „ÂÓÚ· ͢Ӊ‬‬
‫‪26 'ÒÓ ÔÁ·Ó‬‬
‫‪‡ ÏÂÏÒÓ‬‬
‫‪4 „ÂÓÚ‬‬
‫‪ .17‬היה הול חו לעיר והריח ריח טוב מהעיר‪ ,‬הא צרי לבר ? )פרט(‬
‫‪ .18‬שלושי יו שאמרו לעני ברכות הראיה‪ ,‬הא הוא כולל יו שראה מקו הנס ויו שעומד בו עתה?‬
‫‪ .19‬א( הרואה מקו שנעשה לו נס‪ ,‬איזה ברכה מבר ?‬
‫ב( הרואה מקו שנעשה לו נס בקטנותו‪ ,‬הא מבר ?‬
‫‪ .20‬הרואה כבש האש של חנניה מישאל ועזריה‪ ,‬מה יבר ?‬
‫‪ÌÈÈÁ ıÙÁ‬‬
‫‪ .1‬ראוב שואל לשמעו‪ ,‬מי עשה הדבר הגנאי הזה? ושמעו יודע שראוב חושדהו‪ ,‬הא מותר לו לגלות כדי שלא יחשדהו?‬
‫‪ .2‬כשמעביד מבקש מהפועל שיספר לו מה ראוב דיבר עליו‪ ,‬וא הוא לא יספר יפוטר מהעבודה ולא יהיה לו במה לפרנס‬
‫את ביתו‪ ,‬הא מותר לגלות?‬
‫‪26 'ÒÓ ÔÁ·Ó‬‬
‫‪‡ ÏÂÏÒÓ‬‬
‫‪5 „ÂÓÚ‬‬
‫‪ .3‬ראוב דיבר בפני רבי על שמעו‪ ,‬הא מותר לגלות לשמעו שראוב דיבר עליו? )דהרי הדבר יתגלה לבד לשמעו‬
‫מהרחוב(‬
‫‪ .4‬כשיצא קול בעיר שפלוני עשה לו כ וכ ‪ ,‬הא מותר לקבל ולהחליט שהדבר אמת?‬
‫‪ .5‬הא מותר לראוב לספר לשמעו‪ ,‬שלוי שותפו היטיב עמו בהלואה או בנתינת צדקה?‬