hållbart fastighetsföretag

Produktblad
Produktblad
FASTIGHETSÄGARNA
MITTNORDS CSR-VERKTYG
HÅLLBART
EGENKONTROLL
FASTIGHETSFÖRETAG
FÖR
FASTIGHETSÄGARE
EGENKONTROLL
FÖR FASTIGHETSÄGARE
Hållbarhet går hand i hand med kostnadseffektivitet, affärsnytta, engagemang och
omsorg om människa och miljö. Alla är de goda argument för att använda FastighetsKostnad år 1
Dokumenthantering
Att äga och
förvalta en
fastighet inneägarna
MittNords
CSR-verktyg.
startavgift

Pärmsystem
bär
ett
stort
ansvar.
Du
har
inte
bara
Verktyget är en checklista som hjälper fastighetsägaren att identifiera frågorFast
som
ingårinkl. kurs för en person och
material: 3 750 kr
 Dokumentmallar och rutiner för egenansvar för byggnaden och dess teki arbetet Att
föräga
hållbart
fastighetsföretagande.Dokumenthantering
Det är dessutom enkelt att använda.
Kostnad år 1
och förvalta en fastighet inne-
Kostnad för extra kursdeltagare: 2 400 kr
kontroll så som ansvarsfördelning och
niska funktioner utan du har också ett
Fast startavgift inkl. kurs för en person och
 Pärmsystem
bär ettför
stort
ansvar. hälsa
Du haroch
inte bara riskinventering
indirekt ansvar
boendes
material:
3öka
750varumärkets
kr
 Dokumentmallar
och rutiner
för egenansvar
för
ochinnebär
dess tekOch
CSR-arbete
betalar sig.
Det kan
värde och leda
CSR
(Corporate
Social
Responsibility)
attettInformationsblad
företag
tar
Årsavgift
fastighet
1-20: 180 kr/fastighet
och förslag
på rutiner
säkerhet.
Det är
du byggnaden
som
fastighetsäKostnad
för
extra
kursdeltagare:
2 400 kr
kontroll
så
som
ansvarsfördelning
och
niska
funktioner
utan
du
har
också
ett
ansvar
utöver
det lagen
kräver. Det innebär
också att företaget
till effektivisering och bättre
nyttjande
av resurser.
Årsavgift
fastighet
21-50:
150 kr/fastighet
gare som
genom
egenkontroll
ansvarar
riskinventering
indirekt ansvar för boendes hälsa och
engagerar
sig i sin omgivning.
I Sverige
CSR kommit
Årsavgift fastighet 51-100: 120 kr/fastighet
Webbsystem
för att gällande
lagstiftning
följs. har begreppet
Årsavgift fastighet 1-20: 180 kr/fastighet
 Informationsblad och förslag på rutiner
säkerhet. Det är du som fastighetsäVerktygetmed
innehåller bådeÅrsavgift
obligatoriska
och101-:
frivilliga
åtaganden, där de
att ingå i det bredare begreppet ”hållbart”.
fastighet
90 kr/fastighet
 Aktuella lagar och förordningar
Årsavgift fastighet 21-50: 150 kr/fastighet
gare som genom egenkontroll ansvarar
obligatoriska momenten är vad Fastighetsägarna anser vara ett minimum
kontinuerlig
uppdatering
Egenkontroll
kan
beskrivas
som
fastighetsägaÅrsavgift fastighet 51-100: 120 kr/fastighet
Webbsystem
för att gällande lagstiftning följs.
Genom
använda CSR-verktyget
kan fastighetsägaren
enkelt värderaoch rutinförslag
av vad som krävs
för att kunna
kallafrån
sig ett
fastighetsföretag”.
 Informationsblad
med
rens egetatt
kvalitetssystem
för att förebygga
eller
Kostnad
och”Hållbart
med 90
år kr/fastighet
2
Årsavgift
fastighet
101-:
 Aktuella lagar och förordningar
med
vilka
områden
som
behöver
prioriteras
inom
det
egna
företaget
och
För
den
som
vill
lite
mer
innebär
de
frivilliga
åtagandena
en extra
kontinuerlig
uppdatering
åtgärda
eventuell
negativ
påverkan
på
hälsa
och
Fast
årsavgift:
300
kr
kontinuerlig uppdatering
Egenkontroll kan beskrivas som fastighetsägahålla
pårens
status
arbetet.
 Översiktsbild
som visarutmaning.
samtliga
fastigheters
miljö.koll
Goda
rutiner
att du kan för
upptäcka
fel eller
 Informationsblad
och
rutinförslag
med
egetigör
kvalitetssystem
att förebygga
Kostnad från och med år 2
Målsättningen är att CSR-verktyget
ska300
göra
enkelt
för fastighetssomtidigt
vill kan
även
välja
attuppstått.
genomgå
enhälsa
granskning
genom
verk- uppdatering
ochDen
brister
innan
skada
har
kontinuerlig
Årsavgift
fastighet
1-20:
180
kr/fastighet
åtgärda
eventuell
negativ
påverkan på
ochegenkontrollstatus
Fast årsavgift:
kr det
tyget, med syfte
att
få
ett
godkännande
som
”Hållbart
fastighetsföretag”.
företaget
att
ta
ett
helhetsgrepp
om
hållbarhetsarbetet.
Ett
verktyg som
 Översiktsbild
som visar
samtliga fastigheters Årsavgift fastighet 21-50: 150 kr/fastighet
miljö. Goda rutiner gör att du kan upptäckafelFunktion
för påminnelse
via e-post
Det
är
ett
kvitto
på
att
företaget
arbetar
med
alla
dimensioner
av
CSR,
hjälper
till
att
lyfta
fram
det
arbete
som
redan
görs
och
tydliggör
var
egenkontrollstatus
och brister tidigt
skada har uppstått.
Årsavgift
fastighet51-100:
1-20: 180
 Dokumentlagring
(tillvalstjänst)
Systemet ”Egenkontroll
för innan
fastighetsägare”
är
Årsavgift
fastighet
120kr/fastighet
kr/fastighet
har
identifierat
områden
där
man
sätter
mål
och
tar
ansvar
för
sin
det
krävs
lite
mer
arbete
för
att
kunna
kalla
sig
ett
”Hållbart
fastighets
Funktion
för
påminnelse
via
e-post
Årsavgift
fastighet
21-50:
150
kr/fastighet
webbaserat och det hjälper, förenklar och minsÅrsavgift fastighet 101-: 90 kr/fastighet
påverkan
påSystemet
omgivningen.
 Dokumentlagringföretag”.
(tillvalstjänst)
”Egenkontroll
fastighetsägare” är
Årsavgift fastighet 51-100: 120 kr/fastighet
kar kostnader
i din förvaltning.
Enför
välskött
SÅ HÄR KÖPER DU VÅRT SYSTEM
webbaserat och det hjälper, förenklar och minsÅrsavgift fastighet 101-: 90 kr/fastighet
fastighet har ett eget ekonomiskt värde och
På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt.
Om du är intresserad av systemet kan du ringa
kar kostnader i din förvaltning. En välskött
SÅ HÄR KÖPER DU VÅRT SYSTEM
sköter man sin egenkontroll minskar ofta även
eller skicka ett e-post till Linda Hansson,
fastighet har ett eget ekonomiskt värde och
På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt.
Om du är intresserad av systemet kan du ringa
slitage och underhållsbehov.
I
systemet
finns
miljöspecialist,
på ett
033-23
30
61
ellerHansson,
linda.
sköter
man
sin
egenkontroll
minskar
ofta
även
eller
skicka
e-post
till
Linda
PRISER som behövs för att tillgodose [email protected] Det är viktigt att
alla de funktioner
slitage och underhållsbehov. I systemet finns
miljöspecialist, på 033-23 30 61 eller linda.
myndigheternas
på dokumentation
ochatt tillgodose
du [email protected]
företagsnamn och medlemsnummer
alla dekrav
funktioner
som behövs för
Det är viktigti att
kunskap. myndigheternas krav på dokumentation ochmejlet såduatt
uppgifterna
blir
rätt.
anger företagsnamn
och medlemsnummer
i 1 685 kr/år (985 kr/år)
Kostnad
år 2 och vidare:
Kostnad år 1 (startpaket): 6 685 kr (3 985 kr/år)
mejlet så att uppgifterna
blir
rätt.
Detta
ingår:
Detta ingår:kunskap.
PRIS
ALLT
DETTA
INGÅR
• CSR-verktyget löpande abonnemang (inkl granskning/löpande
• CSR-verktyget (max 3 anv/företag) – licens 1 år
PRIS
ALLT
DETTA INGÅR
kontroll)
•
Rådgivning
2 timmar
Priset för
systemet bygger påårlig
en fast
årsavgift
Kunskap
bygger
på en
årsavgift
Kunskap
• Dokumentlagring
<200 MB
•
st Granskning
införför
godkännande
(3 timmar) plus en Priset
avgiftför
persystemet
fastighet/år.
När
dufast
köper
1Kurs
i egenkontroll
en person, inklusive
en avgift
perstartavgift
fastighet/år.
Närdådu
köper
• Vid fortsatt
godkännande
fritt använda logotype/varumärke –
mallar
Kurs i egenkontroll
för en person, inklusive
• Policys
och
för CSR-arbetet
systemetplus
betalar
du en
och
ingår
kursmaterial
• Dokumentlagring
<200 MB
systemet betalar du enHållbart
startavgiftfastighetsföretag
och då ingår
kursmaterial
även en kurs, för en person, som Fastighets Praktisk vägledning
Vid fortsatt
godkännande exponering och länkning av logotype på • Vid godkännande
använda logotype/varumärke – Hållbart
även en kurs, för en•person,
som Fastighets Praktiskfritt
vägledning
ägarna håller i. En lista på kurstillfällen
hittar
 Kunskap om lagkrav
fastighetsföretag
ägarna håller i. En listaCSR-verktygets
på kurstillfällen start-/hemsida
hittar
 Kunskap om lagkrav
du på vår
• Vid godkännande exponering och länkning av logotype
påwebbplats.
du
på vår webbplats.• Marknadsföring externt – betydelsen av att vara ett hållbart fastig-
hetsföretag
CSR-verktygets start-/hemsida
Medlemmar i Fastighetsägarna får 40 procent rabatt på alla produkter. Medlemspriser inom parentes.