Nyhetsbrev Folkhälsa Gävleborg - december 2016

En god folkhälsa innebär att så
många människor som möjligt
har en bra hälsa, fysiskt,
psykiskt och socialt.
DECEMBER 2016
Öppna jämförelser: miljöarbetet i landsting
och regioner. Positiv trend för Gävleborg
Öppna jämförelser miljöarbete jämför resultatet mellan
landsting och regioner för sex indikatorer som speglar
bredden i miljöarbetet. De sex indikatorerna är:
 förskrivning av antibiotika
 ekologiska livsmedel
 energianvändning i verksamhetslokaler
 förnybara drivmedel i kollektivtrafiken
 klimatpåverkan från medicinska gaser
 återvinning av avfall.
FOLKHÄLSA
GÄVLEBORG
Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i
Gävleborg (NSFG) är ett rådgivande organ
för länsgemensamma frågor som rör
befolkningens hälsa.
Det formella ansvaret för folkhälsoarbetet i
länet är delat mellan Region Gävleborgs
regionfullmäktige, Länsstyrelsen i Gävleborg
och länets kommuner.
Aktuella länkar
För barnens skull – En vit jul!
Gen-pep.se, för bättre hälsa hos barn
Region Gävleborg har en positiv trend för samtliga indikatorer och och ungdomar
tillhör de bästa 25% i landet på flera av indikatorerna.
Läs mer på: Öppna jämförelser – Miljöarbetet 2016 i
landsting och regioner
Konferenser
Resultat från årets CAN-undersökning
Under våren genomfördes CAN:s drogvaneundersökning
bland alla elever i gymnasiets år två. Resultaten finns nu
publicerade på Region Gävleborgs webbsida.
Kommunstatistik har levererats till de kommuner som har
tillräckligt stort elevunderlag i årskursen.
Socialt hållbar
stadsutveckling och
bostadsförsörjning 2017
Att hantera en akut bostadskris och
samtidigt ha fokus på social hållbarhet
är en utmaning för många kommuner.
Vilka strategier finns för att lösa den
akuta bostadsbristen och samtidigt
skapa en social hållbar stadsmiljö och
bostadsförsörjning på sikt?
Lyssna till kommuner, arkitekter och
experter som delar med sig av sina
Nu är det enklare att se hur den psykiska hälsan ser ut i
kunskaper om vad som krävs och hur
enskilda kommuner och på länsnivå. Folkhälsomyndigheten man lyckas
Kommunstatistik om psykisk ohälsa
har sammanställt nya interaktiva faktablad. Tanken är att
För mer information och
faktabladen ska ge underlag till dem som arbetar med att
anmälan
främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.
Faktabladen presenterar färdiga diagram och kartor på länsoch kommunnivå. Läs mer här
Testa din kunskap om de globala
hållbarhetsmålen
Världens länder har enats om 17 globala hållbarhetsmål.
Vilken kunskap om dessa har du? Här kan du både lära dig
mer om målen och testa din kunskap.
12:e Nordiska
folkhälsokonferensen 2017
Folkhälsa i ett välfärdssamhälle i i
förändring – hur skapar vi socialt
hållbara lösningar?
Mer information om konferensen
Nya delmål för jämställdhetsarbetet
Den 16 november presenterade regeringen den
jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet –
feministisk politik för en jämställd framtid. Regeringens skrivelse
2016/17:10. I den inför Regeringen två nya delmål, jämställd
utbildning och jämställd hälsa, för att ge dessa områden större
utrymme i jämställdhetspolitiken. Delmålen är:
1. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma
möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval
och personlig utveckling.
2. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma
förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och
omsorg på lika villkor.
Arbetet med de åtta uppmaningarna
fortsätter
Arbetet med att informera och kommunicera kring de åtta
uppmaningarna pågår just nu för fullt. Region Gävleborgs
Hållbarhetsnämnd är först ut med att anta sina konkreta
åtgärder för att bli en del i det fortsatta arbetet. Planering av
liknande insatser inom några kommuner och förvaltningar
inom Region Gävleborg är på gång. Följ arbetet med
uppmaningarna här
Aktuella länkar
Fatta Man –
utbildningsserie om
mansnormer i Bollnäs
Läs mer om Fatta man
Ny myndighet för
jämställdhet startar sin
verksamhet 1 januari 2018
Läs mer om myndigheten
God jul
och
Gott nytt år!