MARKNADSFÖRINGSREGISTER

MARKNADSFÖRINGSREGISTER
Registerbeskrivning enligt 10 § i lagen om personuppgifter
(523/99)
1.
Registerförare
Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland och
bolag som ingår i Handelsbanken-koncernen
Adress: Alexandersgatan 11, 00100 Helsingfors
Telefon: 010 444 11
2.
Kontaktperson för
registerärenden
3.
Registrets namn
4.
Ändamålet med
behandlingen av
personuppgifter
Pirjetta Soikkeli
Marknadsföringsregister
Bolag som ingår i Handelsbankenkoncernen använder
personuppgifterna för direktmarknadsföring och för riktad
marknadsföring av tjänsterna. Den registrerade har rätt att förbjuda
direktmarknadsföring som är riktad till hen.
5.
Registrets innehåll
Namn
Titel, yrke
Kön
Modersmål
En annan personuppgift som gäller den registrerade
Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer)
Uppgifter om marknadsföringslov och -förbud
Information om förverkligad marknadsföring och om kontakter
med den registrerade.
̶
Till myndigheterna i lagstadgade fall
Till bolag inom Handelsbankenkoncernen
̶
Den registrerade själv
Handelsbankenkoncernens kundregister
Myndigheter och företag som erbjuder personuppgifter och
som har rätt att överlåta dem (ex. Befolkningsregistercentralen)
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
6.
Regelmässigt
överlåtande av
uppgifter
̶
7.
Regelmässiga
informationskällor
8.
Överlåtande av
uppgifter utanför EU
eller EES
̶
̶
Uppgifter kan överlåtas utanför Europeiska Unionen och Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet inom ramen för lagen om
personuppgifter.
9.
Principer för
regsiterskydd
̶
̶
̶
̶
̶
Skydd av användningen av registret
Läget och skyddet av utrustningen
Tillträdeskontroll
Identifiering av användare, behörigheter och data
Skyddet av filer