Lantmäterinämnden protokoll

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Lantmäterinämnden
Sida
2008-02-13
Ärendeförteckning
Sid nr
§1
Justering ......................................................................................
§2
Verksamhetsplan samt Mål- och resursplan 2008 ....................1
§3
Kundenkät .................................................................................2
§4
Statistik .....................................................................................7
Sammanträdesprotokoll
Lantmäterinämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2008-02-13
1
Tid
Kl 17.00-17.10
Plats
Sammanträdesrum 434
Beslutande
Leif Nilsson (s)
Lars Hillerström (mp)
Berit Jonsson (s)
Erland Solander (m)
Leif Carlsson (fp)
ordförande
vice ordförande
tjänstgörande ersättare
Övriga
Daniel Lundberg
Birgitta Grahn
Monica Nyberg
tf förvaltningschef
sekreterare
sekreterare
Protokollet omfattar §§ 1-4
Justeras 2008-02-18
Leif Nilsson
Ordförande
Monica Nyberg
Sekreterare
Leif Carlsson
Justerare
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på
kommunens anslagstavla 2008-02-19 betygar
Monica Nyberg
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Lantmäterinämnden
§1
Sammanträdesdatum
Sida
2008-02-13
2
Justering
Leif Carlsson utses att tillsammans med ordföranden Leif Nilsson
justera dagens protokoll.
––––
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Lantmäterinämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2008-02-13
3
§ 2 Verksamhetsplan samt Mål- och resursplan
2008
Beslut
Nämndens beslut
Verksamhetsplan samt Mål- och resursplan (MRP) antas.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i juni att i ”mål och resursplanen 20082010” fastställa ett antal processmål.
I december 2007 har kommunfullmäktige beslutat
-tidigare beslutade processmål och nu föreslagna indikationer ska ingå i
nämndernas 1-åriga mål- och resursplan för 2008 samt i nämndens
delårsrapporter och årsredovisning 2008:
- verksamhetsmålet Nöjda medborgare/brukare ersätts med
Ändamålsenlighet och verksamhetsmålet Effektiv verksamhet ersätt
med Resurseffektivitet för att öka kopplingen till lagstiftningens
intentioner.
- uppdra till kommunstyrelsen att komplettera med fler indikationer
löpande när mätdata finns tillgängligt under 2008 och att dessa
fastställs av kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten och
årsredovisningen;
-uppdra till kommunstyrelsen att lämna förslag till finansiering av 2008
års utvecklingsarbete.
Stadsbyggnadskontoret har med ledning av kommunfullmäktiges beslut
upprättat verksamhetsplan samt mål- och resursplan för 2008.
––––
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Lantmäterinämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2008-02-13
4
§ 3 Kundenkät
Beslut
Nämndens beslut
Lantmäterikontoret får i uppdrag att redovisa kundenkäten vid
nästa nämndsmöte.
Bakgrund
En enkät till sakägare har genomförts under hösten 2007.
Kundenkätresultatet redovisas i skrivelse.
––––
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Lantmäterinämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2008-02-13
5
§ 4 Statistik
Beslut
Nämndens beslut
Lantmäterikontoret får i uppdrag att redovisa statistiken vid nästa
nämndsmöte.
Bakgrund
Lantmäterikontoret redovisar inneliggande arbetsuppgifter 2007.
––––
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande