Sammanträdesprotokoll Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Lantmäterinämnden
Sida
2006-02-08
Ärendeförteckning
Sid nr
§1
Justering ....................................................................................2
§2
Årsredogörelse för lantmäterikontoret 2005.............................3
§3
Ärendestatistik 2005 .................................................................4
§4
Kundenkät - nya mätningar av den funktionella
förrättningskvaliteten ................................................................5
Sammanträdesprotokoll
Lantmäterinämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2006-02-08
1
Tid
Kl 16.50 – 17.00
Plats
Sammanträdesrum 434
Beslutande
s
s
s
fp
m
K Lennart Andersson, ordf
Bodil Hansson
Berit Jonsson
Ulla Grelsson
Tomas Östman
Ersättare
s
Sören Ullberg
Övriga
Gunilla Nordvall
Birgitta Grahn
ordförande
vice ordförande
Bitr förvaltningschef
Protokollet omfattar §§ 1 -- 4
Justeras 2006-02-10
Lennart Andersson
Ordförande
Birgitta Grahn
Sekreterare
Thomas Östman
Justerare
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på
kommunens anslagstavla 2006-02-10 betygar
Birgitta Grahn.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Lantmäterinämnden
§1
Sammanträdesdatum
Sida
2006-02-08
2
Justering
Att jämte ordföranden Lennart Andersson justera dagens protokoll
utses Thomas Östman med Ulla Grelsson som ersättare.
––––
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Lantmäterinämnden
§2
Sammanträdesdatum
Sida
2006-02-08
3
Årsredogörelse för lantmäterikontoret 2005
Beslut
Nämnden beslutar
att
lägga redovisningen till handlingarna.
Bakgrund
Lantmäterikontoret har 2006-01-30 upprättat årsredogörelse för
lantmäterikontorets verksamhet 2005.
––––
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Lantmäterinämnden
§3
Sammanträdesdatum
Sida
2006-02-08
4
Ärendestatistik 2005
Beslut
Nämnden beslutar
att
lägga statistiken till handlingarna.
Bakgrund
Lantmäterikontoret överlämnas information om inkomna och avslutade
ärenden samt ekonomin för respektive verksamhetsområde för år 2005..
––––
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Lantmäterinämnden
§4
Sammanträdesdatum
Sida
2006-02-08
5
Kundenkät - nya mätningar av den
funktionella förrättningskvaliteten
Beslut
Nämnden beslutar
att
lägga redovisningen till handlingarna.
Bakgrund
I samarbete med statliga lantmäteriet har kvalitetsmätning av
lantmäteriförrättningar mm genomförts under några år.
Lantmäterikontoret har under perioden augusti – december 2005 utsänt
71 enkäter. 45 svar har inkommit, d v s 62 %.
Beslutsunderlag
Statliga lantmäteriets skrivelse 2005-09-27
Resultat av kundenkät
––––
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande