Den norske kirke Domkirken menighet Tønsberg

Den norske kirke
Domkirken menighet Tønsberg
Adresse: Storgt. 52
3126 TØNSBERG
Telefon: 33374700
www.tonsberg.kirken.no
Menighetsrådet
Konto: 2420.09.61648
Møtebok
Domkirken menighetsråd Tønsberg
Tid: 28.09.2016 kl. .19.00 – 21.00 Sted: Storgt. 52
Tilstede:
Petter Holm, Inger Hillestad, Øystein R Eilertsen, Lajla Kollerud, Signe M. Sviland , Ragne
Ormbostad, Kerstin Streng , fung. sogneprest Ingulf Bø Vatnar
Forfall: Bjørg Hegg, Anita Dahl, Yngve Sagedal, Eldar Dypvik,
Innkalling ble godkjent
Møtebok fra 25. 08. 2016 ble godkjent
Merknad: fung. sogneprest Ingulf Bø Vatnar var ikke til stede ved sak 17:16 pga. inhabilitet
Sak 17:16 Prioritering av søkere til domproststillingen Unntatt
offentlighet § 25
Sak 18:16 Offer – oktober – november – desember 2016
Vedtak:
Offerlisten for oktober, november og desember godkjennes.
Orienteringssaker:

Nytt fra Fellesrådet som angår Tønsberg Sogn: Intet nytt

Økonomi: Stram økonomi

Nytt fra Quasimodo: a) Nytt møte i oktober med økonomigjennomgang av styreleder
Arne Hegg og økonomiansvarlig Petter Holm fra MR. b) Fra onsdag 13.10 blir det
lunsjtilbud fra kl. 12.30 til kl.14.00 i Quasimodo .Dette som et tilbud særlig rettet mot
de som har deltatt på orgelmatinèn fra 12.00 til 12.30 , og selvfølgelig andre
interesserte.
Møtebok MR 28. 09 .16
Tønsberg domkirke menighet

Nytt fra informasjonsutvalget: Utsettes

Nytt fra fagrådene: Det blir ”tid for tro” på nyåret med fokus på Martin Luther.
Trosopplærer Ieva har ansvaret for denne serien.

Nytt fra staben: Trosopplærer Ieva Fredriksen er 40% friskmeldt. Kristian Fredrik
Brekke Aalbu begynner som kirketjener 01.10.16

Domkirkefestivalen : Programmet er i rute

Hilsen med takk fra David Gjerp

Nytt vedr. salg av gjenstander: Det ble endringer forrige uke ang. hvem som skal legge
ut objektene til salg på sin profil på Finn.no. Lajla Kollerud har overtatt oppgaven.
Evt.:
1.Innspill til menighetsagendaen : Spesifisere hva bokstavene L, ML og M står for
2.Innspill til kunngjøringsarket: Sette opp tlf/mailadr. til den/de som kan føre den enkelte
opp på sms-listen for info om gudstjenester i Solvangkirken bl.a.
Møteplan for MR høsten 2016 :
Torsdag 20.oktober
Tirsdag 22. november
Tønsberg, 10.10.2016
Lajla Irene Kollerud, referent
Møtebok MR 28. 09 .16
Tønsberg domkirke menighet