Vejledning til ansættelseskontrakt for rektorer

Vejledning
til
ansættelseskontrakt for rektorer
Generelt:
I henhold til ”Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten” er det
arbejdsgivers ansvar at sikre udarbejdelsen af en ansættelseskontrakt i forbindelse med
ansættelse af medarbejdere. Den af sekretariatet udarbejdede kontraktskabelon er en hjælp
til dem der ikke ønsker at udfærdige deres egen kontrakt. Det skal dog slås fast, at skolen
ikke kan fravige de løn- og ansættelsesforhold der er nævnt i udkastet og som er baseret på
gældende overenskomster.
Før indgåelse af kontrakt:
I henhold til §4, stk. 2 i ”Lov om private Gymnasier” ansætter og afskediger skolens
bestyrelse rektor. I henhold til samme paragraf skal rektor før ansættelse godkendes af
Undervisningsministeren.
Med henblik på at anvende denne formulering positivt anbefaler foreningen, at skolen
henvender sig til Undervisningsministeriets afdeling for gymnasiale uddannelser når
ansøgningsfristen er slut. Aftal med ministeriet at indsende ansøgningerne fra de kandidater
skolen vurderer de vil have til samtale. Dermed fås ikke alene en godkendelse af den endelige
kandidat, men en vurdering/godkendelse af de slutkandidater som skolen skal vælge mellem.
Løn:
Som beskrevet i ”Aftale om løn- og ansættelsesvilkår for rektorer ved almene og private
gymnasier” er lønnen defineret som lønramme 37 (38) plus tillæg i henhold til ”Aftale om
chefløn”. Det sidste træder i stedet for de tidligere faste tillæg for skolestørrelse, kostafdeling,
aftenundervisning, grundskoleafdeling etc.
Før skolen indleder forhandlinger om lønnen SKAL skolen henvende sig til
Undervisningsministeriets forhandlingskontor for at få fastlagt en lønramme inden for hvilken
skolen kan forhandle med kandidaten og dennes eventuelle faglige organisation.
Åremålsansættelse:
Der kan være mange årsager til at parterne ønsker at indgå et ansættelsesforhold der er
åremålsfastsat. Som udgangspunkt vil det imidlertid også påvirke den aktuelle løn.
På denne baggrund har Undervisningsministeriet fastsat følgende regler angående
åremålsansættelse:
I hvert enkelt tilfælde skal skolen have indhentet konkret bemyndigelse og en
lønramme i Undervisningsministeriet
Det er tilladt såfremt det fremgår af stillingsopslaget