תקנון

‫תקנון השתתפות בפעילות "פלייסטיישן"‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪1.1‬‬
‫תקנון זה הינו התקנון המסדיר את השתתפותך בפעילות "פלייסטיישן" כמפורט בתקנון‬
‫זה‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים‪.‬‬
‫‪1.3‬‬
‫כותרות תקנון זה הינן לשם הנוחיות בלבד ולא תשמשנה לפרשנותו‪.‬‬
‫‪1.4‬‬
‫מונחים שלא פורשו במסגרת תקנון זה יפורשו בהסתמך על תקנון אתר החברה או על‬
‫פי הקשרם‪ ,‬היה והם לא מפורטים בתקנון זה או בתקנון אתר החברה‪.‬‬
‫‪1.5‬‬
‫הנספחים המצורפים לתקנון זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬
‫‪ .2‬הגדרות‬
‫למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם‪ ,‬כלהלן‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.2‬‬
‫"עורכת הפעילות"‪ -‬אף‪.‬אקס‪.‬פי בע"מ )להלן‪" :‬החברה"(‪.‬‬
‫"האתר"‪ -‬אתר אינטרנט שכתובתו היא ‪ www.fxp.co.il‬במחשב בדפדפנים תומכי‬
‫התראות‪.‬‬
‫‪2.3‬‬
‫"אתר מובייל"‪ -‬אתר אינטרנט שכתובתו היא ‪ www.fxp.co.il‬בדפדפן כרום שמותאם‬
‫לגלישה במכשיר נייד מסוג אנדרואיד‪.‬‬
‫‪2.4‬‬
‫"האפליקציה"‪ -‬אפליקציה סלולרית "‪ "FXP‬למכשיר נייד מסוג אייפון או אנדרואיד‪.‬‬
‫‪2.5‬‬
‫"המפרסם"‪ -‬פלונטר טכנולוגיות בע"מ‪.‬‬
‫‪2.6‬‬
‫"תקנון החברה"‪ -‬תקנון אתר החברה‪.‬‬
‫‪2.7‬‬
‫"משתתף"‪ -‬תושב ישראל בלבד אשר רשום כמשתתף באתר ו‪/‬או באתר מובייל ו‪/‬או‬
‫באפליקציה‪ ,‬הסכים לתנאי תקנון זה‪ ,‬חתם על הצהרה ו‪/‬או כתב ויתור ו‪/‬או כתב הסכמה‬
‫שתדרוש החברה‪ ,‬ושאינו מנהלה או אחד מעובדיה של החברה ו‪/‬או חברה אחרת‬
‫הקשורה לעורכת הפעילות וכן בני משפחותיהם‪" .‬בן משפחה" לעניין סעיף זה‪ -‬בן זוג‪,‬‬
‫הורים‪ ,‬ילדים‪ ,‬אחים ואחיות‪ .‬למען הסר ספק מובהר‪ ,‬כי החברה רשאית לפי שיקול‬
‫דעתה הבלעדי למנוע ממשתף להשתתף בפעילות ו‪/‬או לפסול משתתף אשר פעל בניגוד‬
‫לחוק ו‪/‬או בניגוד לאמור בתקנון זה‪ ,‬וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע‬
‫מכל סעד אחר לו זכאית עורכת הפעילות על פי כל דין‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫המשתתף מצהיר‪ ,‬כי הוא יודע שהתנאי להשתתפות בפעילות הוא קריאת תקנון זה‬
‫והסכמה לתנאיו‪ ,‬וכי עשה כן בטרם השתתף בפעילות‪ ,‬ולא תישמע כל טענה בדבר אי‬
‫קריאת התקנון ו‪/‬או העדר הבנת הכתוב בו ו‪/‬או אי הסכמה לסעיפיו השונים‪.‬‬
‫‪2.8‬‬
‫"תקופת הפעילות"‪ -‬הפעילות תתקיים החל מיום ‪ 29/12/16‬ועד ליום ‪.10/1/17‬‬
‫‪ .3‬הזכאים להשתתף בפעילות‬
‫‪3.1‬‬
‫משתתף כהגדרתו בסעיף ‪ 2.6‬לתקנון‪.‬‬
‫‪3.2‬‬
‫ההשתתפות בפעילות מותנית בהסכמת המשתמש לתקנון זה‪ .‬כל פעולה שתעשה בקשר‬
‫לפעילות תהווה ראיה מכרעת כי המשתתף קיבל והסכים לתנאי התקנון‪.‬‬
‫‪3.3‬‬
‫השימוש בפעילות הינו בכפוף לנהלי החברה ולהנחיותיה כפי שיקבעו על ידה מעת לעת‬
‫ויפורסמו באתר החברה‪.‬‬
‫‪3.4‬‬
‫ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהליה ועובדיה של החברה‪ ,‬לרבות בני משפחותיהם‪.‬‬
‫‪3.5‬‬
‫הפעילות תתקיים בין הרשומים כמשתתפים באתר ו‪/‬או באתר מובייל ו‪/‬או באפליקציה‪.‬‬
‫‪3.6‬‬
‫יוער‪ ,‬כי החברה תהא רשאית‪ ,‬בכל עת‪ ,‬להאריך ו‪/‬או לקצר את תקופת הפעילות‪ ,‬מכל‬
‫סיבה שהיא‪ ,‬בטרם תום התקופה האמורה‪.‬‬
‫‪ .4‬אופן השתתפות בפעילות‬
‫‪4.1‬‬
‫נרשמים לאתר ו‪/‬או לאתר מובייל ו‪/‬או לאפליקציה ומפעילים התראות בפורום אחד‬
‫לפחות מבין האזורים המפורטים )להלן‪" :‬האזורים המשתתפים"(‪:‬‬
‫‪ 4.1.1‬קטגוריית חומרה‪.‬‬
‫‪ 4.1.2‬קטגוריית קונסולות‪.‬‬
‫‪4.1.3‬‬
‫פורום דיבורים‪.‬‬
‫‪ 4.2‬את ההתראות ניתן להפעיל באתר ו‪/‬או באתר מובייל ו‪/‬או באפליקציה‪.‬‬
‫‪ 4.3‬מגיבים באשכולות חדשים של משתמשים אחרים באזורים המשתתפים באמצעות אחת‬
‫האפשרויות כאמור בסעיף ‪.4.2‬‬
‫‪ 4.4‬למען הסר ספק מובהר‪ ,‬כי החברה ו‪/‬או מי מטעמה לא תהא אחראית לעיכובים כלשהם‪ ,‬כלל‬
‫ויהיו‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬בהזנת הנתונים‪ ,‬קבלתם ו‪/‬או בקליטתם במערכת הממוחשבת של‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הפרסים‬
‫‪5.1‬‬
‫‪ 2‬מכשירי פלייסטיישן ‪ 4‬פרו‪ ,‬עכבר גיימינג ‪ MSI DS100‬ועוד ‪ 3‬עכברי גיימינג ‪MSI‬‬
‫‪) Interceptor B1‬להלן‪" :‬הפרסים"(‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5.2‬‬
‫מסך המשתתפים אשר עמדו בתנאי הפעילות החברה תבחר ‪ 6‬זוכים )פרס אחד לכל‬
‫זוכה(‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬והכל בכפוף לעקרונות המנחים‪ ,‬כלהלן‪:‬‬
‫‪5.2.1‬‬
‫משתתף אשר הגיב הכי הרבה תגובות איכותיות למשתמשים אחרים‪.‬‬
‫‪5.2.2‬‬
‫משתתף אשר קיבל הכי הרבה לייקים לתגובותיו‪.‬‬
‫‪5.3‬‬
‫בתום ‪ 5‬ימים מסיום תקופת הפעילות תכריז החברה על הזוכים בתחרות‪.‬‬
‫‪5.4‬‬
‫משתתף אשר זכה בתחרות יצור קשר עם החברה וימסור פרטי התקשרות תקינים )שם‬
‫מלא‪ ,‬כתובת וטלפון( ‪.‬‬
‫‪5.5‬‬
‫הפרס ישלח לזוכה תוך ‪ 21‬ימי עסקים מיום סיום הפעילות או תוך ‪ 21‬ימי עסקים מיום‬
‫שהזוכה יצר קשר עם המפרסם למסירת פרטי התקשרות עמו‪ ,‬כאמור בסעיף ‪5.4‬‬
‫לתקנון(‪ ,‬לפי המאוחר מבין השניים‪.‬‬
‫‪5.6‬‬
‫המפרסם יספק את הפרס באחת משלוש הדרכים הבאות‪ ,‬והכל בכפוף לשיקול דעתו‬
‫הבלעדי‪.‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪5.6.1‬‬
‫משלוח שובר דיגיטלי‪.‬‬
‫‪5.6.2‬‬
‫משלוח בדואר רגיל‪.‬‬
‫‪5.6.3‬‬
‫איסוף עצמי‪.‬‬
‫משתתף אשר זכה בפרס והפרטים שמסר לצורך כך התבררו כשגויים ו‪/‬או חסרים ו‪/‬או‬
‫שאינם מאפשרים שליחת הפרס או משתתף אשר נחשד או התברר‪ ,‬כאמור‪ ,‬כי לא עמד‬
‫בתנאי תקנון זה‪ ,‬תהיה החברה רשאית לפסול את זכייתו בפעילות ולשלול את הפרס‬
‫בשל כך ולבחור בזוכה אחר על ידי ביצוע פעילות נוספת )זאת מבלי לפגוע בזכייתם של‬
‫יתר הזוכים(‪.‬‬
‫‪5.8‬‬
‫היה והחברה לא תצליח ליצור קשר עם מי מהזוכים תוך ‪ 30‬ימי עסקים‪ ,‬תהיה החברה‬
‫רשאית להעביר את הזכייה והפרס למשתתף אחר אשר יבחר מבין המשתתפים‪.‬‬
‫‪5.9‬‬
‫זכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה‪ ,‬להסבה‪ ,‬לשינוי‪ ,‬להחלפה או להמרה‪ ,‬לא‬
‫בכסף ולא בשווה כסף‪ ,‬למעט אם החברה תחליט אחרת‪.‬‬
‫‪5.10‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי לא תינתן למשתתפים אפשרות לתביעה או העלאת טענה בכל הנוגעת‬
‫להשתתפות בפעילות‪.‬‬
‫‪5.11‬‬
‫החברה לא תהינה אחראית לטיבו ו‪/‬או לאיכותו של המוצרים אותם ירכוש המשתתף‬
‫באמצעות הפרס שסופק בפועל והמשתתף פוטר בזה את החברה מכל אחריות בגין כל‬
‫נזק ו‪/‬או הפסד ו‪/‬או אובדן ו‪/‬או תקלה ו‪/‬או שיבוש ו‪/‬או מניעה ו‪/‬או פגם ו‪/‬או איחור אשר‬
‫ייגרם בשל כך‪.‬‬
‫‪5.12‬‬
‫החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה‪,‬‬
‫על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לרבות לעיכוב ו‪/‬או לביטול ו‪/‬או לסירוב להעניק פרס‬
‫למשתתף אשר זכה בפרס ואשר נחשד ו‪/‬או התברר כי זכייתו הייתה שלא כדין‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5.13‬‬
‫למען הסר ספק מובהר‪ ,‬כי במהלך כל תקופת הפעילות כל משתתף יוכל לזכות‬
‫בשובר‪/‬פרס אחד בלבד‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫שונות‬
‫‪6.1‬‬
‫ההשתתפות בפעילות ומימוש הזכויות בפרס הינה על אחריותם הבלעדית של‬
‫המשתתפים‪ .‬החברה ו‪/‬או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק‪ ,‬בין במישרין‬
‫ובין בעקיפין‪ ,‬בגין כל נזק אשר ייגרם למשתתף ו‪/‬או לצד שלישי כתוצאה מהשתתפותו‬
‫בפעילות או מימוש הזכייה בפרס‪.‬‬
‫‪6.2‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬לאף משתתף בפעילות לא תהא כל טענה‪ ,‬בין במישרין ובין בעקיפין‪,‬‬
‫ו‪/‬או תביעה מכל מין וסוג שהוא וללא יוצא מן הכלל ו‪/‬או דרישה בקשר לתנאי‬
‫ההשתתפות ולאופן עריכת הפעילות בהן תנקוט החברה ו‪/‬או מי מטעמה‪.‬‬
‫‪6.3‬‬
‫החברה לא תהיה אחראית לכל פגם‪ ,‬קלקול‪ ,‬נזק ‪ ,‬אי תקינות או אי התאמה בנוגע‬
‫לפרסים ו‪/‬או לאספקתם‪ ,‬למעשה ו‪/‬או למחדל של נותני השירותים ו‪/‬או צדדים שלישיים‬
‫המספקים את הפרסים‪.‬‬
‫‪6.4‬‬
‫בהשתתפות בפעילות מסכים המשתתף לכל האמור בתקנון זה וכן פוטר את החברה מכל‬
‫אחריות ו‪/‬או טענה בקשר לפעילות ו‪/‬או לתקנון ו‪/‬או ליישום הוראות התקנון‪.‬‬
‫‪6.5‬‬
‫תוצאות הפעילות יהיו סופיות‪ ,‬מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור‪.‬‬
‫‪6.6‬‬
‫הוראות תקנון זה הינן סופיות ומבטלות כל פרסום ו‪/‬או מסמך אחר ובעת סתירה בין‬
‫הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים הנוגעים ו‪/‬או הקשורים לפעילות להלן‪ ,‬תגברנה‬
‫הוראות תקנון זה‪.‬‬
‫‪6.7‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי החברה תחויב אך ורק על פי האמור בתקנון זה‪ ,‬הוראותיו תגברנה על כל‬
‫מצג ו‪/‬או הוראה אחרת כלשהי‪ ,‬בעל‪-‬פה או בכתב‪.‬‬
‫‪4‬‬