Kallelse inkl föredragsningslista

Lokalavdelningen vid LiU
KALLELSE
Medlemmarna i
Sveriges Ingenjörer
vid LiU
Årsmöte i Lokalavdelningen av Sveriges Ingenjörer vid LiU
äger rum tisdagen den 10 januari 2017 kl 13.15 i Jordan Fermi,
Fysikhuset, Campus Valla.
Föredragningslista
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Två justeringspersoner
3. Godkännande av kallelse och föredragningslista
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016
5. Val av styrelse för 2017
a) Ordförande
b) Tio styrelseledamöter
6. Val av 12 ledamöter i SACO-rådet för 2017
7. Val av tre ledamöter i valberedningen
8. Övriga frågor
9. Årsmötets avslutande
Underlag till punkterna 4, 5 och 6 kommer att finnas i möteslokalen och
på vår lokala webbplats http://www.saco.se/LiU/SI/.
Välkomna!
Janerik Lundquist
Ordförande