pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
2016-12-20
ÖppnajämförelserledertillbättreVårdval
DenprimärahörselrehabiliteringeniStockholmslänbehöverpublikakällorochöppna
jämförelserförattVårdvalssystemetskakunnaföljasuppochledatillinformeradeoch
medvetnavalavdesomsökervård.DettaanserHörselskadadesdistriktiStockholmsläni
ennyrapport.
Idag,den20december,gerHörselskadadesdistriktiStockholmslänutsinkartläggning
PrimärhörselrehabiliteringiStockholmslän.Kartläggningensyftartillattbeskrivahurden
primärahörselrehabiliteringeniStockholmslänärorganiseradochstyrs,samthurden
praktiskaverksamhetenbedrivsochföljsupp.
RapportenbaserasfrämstpåstatistikfrånStockholmslänslandsting.Siffrorochfaktasom
detinteharvaritheltlättattfåtagpå.
- Underarbetetmedkartläggningenblevdenstörstautmaningenattfåframstatistik
urlandstingetsinternadatabaser.Detärenförbättringspunktvipekarpåi
rapporten,attpublikakällorochöppnajämförelserärenförutsättningförattett
Vårdvalssystemskakunnaföljasuppochförattdesomsökervårdskakunnagöra
informeradeochmedvetnaval,sägerSaraTunlid,författaretillrapportenoch
utredarepådistriktet.
LandstingsrådetEllaBohlinhartagitdelavrapporten:
- Rapportenärgedigenochinnehållermycketnyttigtävenförosspolitiker.Jagkan
konstateraattendelavdeutmaningarsomviarbetarmedkvarstår.Ettavde
problemjagkännerigenärmöjlighetenattgörainformeradevalavhjälpmedel.Där
ärdetnuklartattvikommeratttaframenneutralinformationsbroschyrsomskabli
obligatoriskattanvändaförhörselmottagningarna,sägerEllaBohlin(KD),
landstingsrådmedansvarförfunktionshinderfrågor.
Kontakt
Hardufrågoromkartläggningen?Kontakta:
SaraTunlid,utredareochförfattareavkartläggningen
E-post:[email protected],telefon:08-7023055
VillduhakontaktmeddistriktetsordförandeJonasSahlberg?Kontakta:
CeciliaWihlborg,pressansvarig
E-post:[email protected],mobil:076-1155462
HörselskadadesdistriktiStockholmslänärendelavHörselskadadesRiksförbund.Viverkarförattpersoneri
Stockholmslänmedhörselrelateradeproblemskakunnavarafulltdelaktigaisamhället.Dettagörvibland
annatgenomopinionsbildning,utredningochutbildning.
________________________________________________________________________________________________
Hörselskadades distrikt i Stockholms län
E-post: [email protected] Tel: 08-702 30 50 Hemsida: www.distriktet.info