Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den

KOMMUNSTYRELSEN
Nämnd
Offentligt sammanträde
Sammanträdesdag
Tid och plats
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
DIARIENUMMER
SIDA
14 december 2016
KS-2016/2816
1 (5)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Nej
14 december 2016
Klockan 16:50-17:05, A-salen
Ledamöter
Beslutande
SAMMANTRÄDESDATUM
Frånvarande
följande paragrafer
Daniel Dronjak (M),
Ordförande
Malin Danielsson (L)
Christian Ottosson (C)
Leif Dyrvall (DP)
Sara Heelge Vikmång (S)
Marica Lindblad (MP)
Nujin Alacabek Darwich (V)
Tjänstgörande
ersättare
Samtliga
Samtliga
Jelena Drenjanin (M)
Karl Henriksson (KD)
Samtliga
Rasmus Lenefors (S)
Samtliga
Tomas Henriksson (S)
Lars Björkman (HP)
Se nästa sida
Utses att justera
Rasmus Lenefors (S)
Justeringens tid
21 december 2016
Paragrafer
Underskrifter
Maria Sundblad
Sekreterare
Daniel Dronjak
Ordförande
Rasmus Lenefors
Justerande
Utdragsbestyrkande:
1-2
KOMMUNSTYRELSEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA
2 (5)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 december 2016
Övriga närvarande
Vesna Jovic, kommundirektör
Patrick Stenbacka, verksamhetscontroller
Julia Kumlin, nämndsekreterare
Maria Sundblad, kommunsekreterare
Signaturer:
Ordförande
Justerare
Utdragsbestyrkande: datum och signatur
KOMMUNSTYRELSEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA
3 (5)
BEVIS
om justering av Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll
Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla
Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt den
14 december 2016
Protokollet har justerats den
21 december 2016
Anslaget sattes upp den
22 december 2016
Anslaget tas ner den
13 januari 2017
Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den
12 januari 2017
Den som vill läsa protokollet kan kontakta
Ks-kansli, Kommunalvägen 28 , 141 85
Huddinge
Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats
www.huddinge.se
Underskrift
Signaturer:
Ordförande
Justerare
Utdragsbestyrkande: datum och signatur
KOMMUNSTYRELSEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA
4 (5)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
Paragraf
14 december 2016
§1
Godkännande av föredragningslistan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föredragningslistan godkänns.
Signaturer:
Ordförande
Justerare
Utdragsbestyrkande: datum och signatur
KOMMUNSTYRELSEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA
5 (5)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
Paragraf
14 december 2016
§2
Diarienummer KS-2016/2735.193
Anställning av kultur- och fritidsdirektör
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Anneli Fällman anställs som kultur- och fritidsdirektör tillika förvaltningschef för
kultur- och fritidsförvaltningen.
2. Kommundirektören får i uppdrag att vidare komma överens om anställningsvillkor.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Anneli Fällman anställs som kultur- och
fritidsdirektör tillika förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.
Anneli Fällman kommer närmast från en anställning som förvaltningschef för
upplevelseförvaltningen i Enköpings kommun.
Förhandling med de fackliga organisationerna har genomförts och avslutats i enighet.
Beslutet delges
KS delegationsbeslut A1.2
Kultur- och fritidsnämnden
Signaturer:
Ordförande
Justerare
Utdragsbestyrkande: datum och signatur