(MHS) i världsklass. Det är allas vårt ansvar att se till

SKF-koncernens policy –
miljö, hälsa och säkerhet
På SKF eftersträvar vi ett miljö-, hälso- och säkerhetsarbete (MHS) i världsklass. Det
är allas vårt ansvar att se till att vi uppnår detta mål genom att ständigt förbättra vår
prestation. Vi ska förebygga arbetsplatsolyckor och förorening, främja medarbetarnas
hälsa och välbefinnande samt minska miljöpåverkan från vår verksamhet, inklusive
det som rör energianvändning.
Vi ska
1.säkerställa att medarbetarnas hälsa och
säkerhet ges högsta prioritet
2.betrakta gällande lagstiftning, bestämmelser
och andra åtaganden som SKF berörs av
som minimikrav
3.i förebyggande syfte utvärdera hälso- och
säkerhetsrisker, miljöpåverkan och energianvändning samt systematiskt identifiera,
dokumentera och genomföra förbättringsplaner
4.tillhandahålla väl utformade och attraktiva
arbetsplatser och lokaler
5.använda oss av bästa möjliga teknik och
arbetssätt inom miljö, hälsa och säkerhet för
att förbättra resultatet på detta område,
genom inköp och utformning av effektiva
utrustningar och tjänster
6.utveckla och erbjuda produkter och tjänster
som skapar kundvärde i form av förbättrad
MHS-prestanda genom hela livscykeln
7.ställa krav på att leverantörer och under­
leverantörer tillämpar principerna i denna
policy
8.fastställa mål och tillhandahålla de resurser
och den information, utbildning och uppmärksamhet från ledningen som behövs
för att denna policy ska efterlevas
9.säkerställa att MHS-resultatet och efter­
levnaden av denna policy följs upp, dokumenteras och kommuniceras på ett tydligt
och transparent sätt till medarbetare,
­myndigheter och andra intressenter
10.säkerställa att MHS-konsekvenserna
­analyseras vid alla affärsbeslut.
Alla SKF-medarbetare förväntas ta till sig och tillämpa denna koncernpolicy.
Alrik Danielson
Vd och koncernchef
Gunilla Nilsson
VD SKF Sverige AB
Utgåva 4
15-0764