Enskild föredragning nr. 37

PROTOKOLL
Nummer
Sammanträdesdatum
37
22.12.2016
Protokoll fört vid enskild föredragning
Näringsavdelningen
Allmänna byrån, N1
Beslutande
Föredragande
Justerat
Vicelantråd
Camilla Gunell
Avdelningschef
Linnéa Johansson
Omedelbart
…...……………....…......…........…..
…...……………....…......…........…..
Ärende/Dnr/Exp.
Beslut
Nr 48
Visit Åland r.f.:s anhållan om marknadsföringsstöd för år
2017.
ÅLR 2016/158
369 N1
Beslöts utgående från landskapets budget för år 2017, resultatavtal med Visit Åland r.f. för perioden 1.1.2016-31.12.2018 och redogörelse över verksamheten år 2017 bevilja sökanden 1.105.000 euro i marknadsföringsstöd
för år 2017. Det högre beloppet i förhållande till resultatavtalet är avsett till
fortsatta satsningar på mötes- och konferensmarknadsföring samt varumärkesarbetet.
Beslutet om finansieringen bereds av finansavdelningen, budgetmoment
35000, och stödet kan utbetalas årligen i 4 rater enligt följande:
Rat
1
2
3
4
Datum
efter beslut
31.3 efter ansökan från VÅ
15.5 efter ansökan från VÅ
14.7 efter ansökan från VÅ
Belopp, euro
250.000
355.000
250.000
250.000
En slutredovisning över hur medlen har använts samt hur företagen inom turistbranschen deltagit i finansieringen av utvecklings- och marknadsföringsinsatserna ska tillställas näringsavdelningen inom april månad påföljande år.
De medel som inte har använts återbetalas till landskapsregeringen om Visit
Åland r.f. inte påvisat en av landskapsregeringen godkänd grund att använda
medlen under följande år.
Nr 49
Aktieägarbeslut gällande Ålands Utvecklings Ab och
Ålands Fastighets Ab 22.12.2016.
ÅLR 2016/9675
370, 371 N10 utdrag
Beslöts att vicelantråd Camilla Gunell representerar landskapsregeringen
2 (2)
vid aktieägarbeslut gällande Ålands Utvecklings Ab och Ålands Fastighets Ab.