Litteratur Block 1. Introduktion till pedagogik Block 2. Introduktion till

Litteratur
Block 1. Introduktion till pedagogik
Lundgren, Ulf P, Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red) (2014). Lärande, Skola, Bildning.
Grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur. 630 s. ISBN 978-91- 27–13370-9
Nilsson, Peter, Anderas Wallo, Dan Rönnqvist & Davidsson Bo. Human Resource Development
– att utveckla medarbetare och organisationer. Lund: Studentlitteratur. 219 s. ISBN 978-91-4406844-2.
Skolverket: Lifelong and lifewide learning. 50 s. http://www.skolverket.se/publikationer?id=638
Kroksmark Tomas (2007) Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. 533 s. ISBN 9144-01564-X.
Nussbaum, Martha (2013) Not for profit. Why Democracy Needs the Humanities. Princeton
University Press. 192 s. ISBN: 9780691154480.
Artiklar och annan litteratur med relevans för det valda fördjupningsarbetet, ca 400 s.
Block 2. Introduktion till psykologi
Holt Nigel, Bremner Andy, Sutherland Ed, Vliek Michael, Passer Michael, & Smith
Ronald (2015). Psychology: The science of mind and behaviour. Third Edition. Berkshire:
McGraw Hill. 958 s.
Ytterligare c:a 200 sidor tillkommer enligt kursledarens anvisning
Block 3. Introduktion till sociologi
Ambjörnsson, Fanny, I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer.
Stockholm: Ordfront, 2004 (360 s)
Asplund, Johan, Om hälsningscermonier, mikromakt och asocial pratsamhet.
Göteborg: Korpen, 1987 (el senare) (50 s)
Bauman, Zygmunt, Konsumtionsliv. Göteborg: Daidalos, 2007 (170 s)
Boglind, Anders, Sven Eliaeson & Per Månson, Kapital, rationalitet och
social sammanhållning. En introduktion till klassisk samhällsteori. Lund:
Studentlitteratur, 2013 (300 s)
Goffman, Erving, Stigma. Den avvikandes roll och identitet.
Stockholm: Norstedts, 2013 (el tidigare) (175 s)
Heidegren, Carl-Göran & David Wästerfors, Den
interagerande människan. Malmö: Gleerups, 2008 (236 s)
Illouz, Eva, Cold Intimacies. The Making of Emotional Capitalism.
London: Polity Press, 2007 (144 s)
Johansson, Thomas & Philip Lalander, Vardagslivets
socialpsykologi. Stockholm: Liber, 2013 (215 s)
Sennett, Richard, Den nya kapitalismens kultur. Stockholm: Atlas, 2008 (144 s)
Southwood, Ivor, Prekariatet 2.0. Stockholm: Tankekraft, 2011 (140 s)
Ca 1800 sidor
Enskilda kortare texter (artiklar, bokkapitel) kan tillkomma.
Block 4. Introduktion till forskningsmetodik inom beteendevetenskaperna
Borg, E. och Westerlund, J. (2013). Statistik för Beteendevetare, 3e upplagan.
Stockholm: Liber. (240 sidor. Valda delar läses.)
Allwood, C. M. & Erikson, M. G. (2010). Grundläggande vetenskapsteori.
Studentlitteratur. (180 sidor). ISBN: 978914404047980
Svartdal, F. (2001). Psykologins forskningsmetoder – en introduktion. Stockholm: Liber. (295
sidor).
Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. (1. uppl.)
Malmö: Liber. ISBN 978-91-47-09446-2 (245 s.).