Enskild föredragning, nr 9

PROTOKOLL
Nummer
Sammanträdesdatum
9
21.12.2016
Protokoll fört vid enskild föredragning
Social- och miljöavdelningen
Hälso- och sjukvårdsbyrån, S3
Beslutande
Föredragande
Justerat
Minister
Wille Valve
Landskapsläkare
Olli-Pekka Lehtonen
Omedelbart
…...……………....…......…........…..
…...……………....…......…........…..
Ärende/Dnr/Exp.
Beslut
Nr 15
Fastställande av antalet vårdplatser
för medicinska och psykiatriska kliniken
vid Ålands hälso- och sjukvård.
ÅLR 2016/9647
75 S3
Styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård har vid sitt möte den 16.12.2016 (§
102) beslutat anhålla om att landskapsregeringen fastställer antalet
vårdplatser för medicinkliniken till 64 platser och psykiatriska kliniken till
14 platser från och med den 1.1.2017.
ÅHS har verkställt flera förändringar som rör utnyttjandet av bäddplatser.
Inom psykiatrikliniken utfördes en pilot av psykiatrisk dagavdelning. Den
var framgångsrik med att minska hospitalisering, påskynda återhämtning
samt minska, förhindra eller förkorta inläggning i sluten vård. För året 2017
finns det 14 vårdplatser och 10 dagsjukvårdsplatser till förfogande.
Inom rehabiliteringen blir åtta av de tidigare vårdplatserna
dagsjukvårdsplatser. Två slutenvårdsplatser tas bort.
Sjukhuset har startat en dagkirurgisk enhet under hösten 2016, vilket
minskar trycket på slutenvårdsplatser.
Avdelningen 1a (demensavdelningen) kan stängas, för patienter med
demenssjukdom som är i behov av sjukhusvård kan vårdas på andra
vårdavdelningar. Vidare skall ett team runt dessa patienter bildas så att de
skall få adekvat vård på plats (hemmet, effektiverat serviceboende,
institution) utan att i onödan skickas runt i sjukvården.
Landskapsregeringen anser att antalet vårdplatser är motiverade och
fastställer i och med detta beslut antalet vårdplatser för medicinkliniken till
64 platser och psykiatriska kliniken till 14 platser från och med den
1.1.2017.
LL om hälso- och sjukvård 2011:114 § 12 om betydande ändring av
organisation inom ÅHS
______________________________________________