Innkalling - Engerdal Fjellstyre

INNKALLING OG SAKLISTE 20.12.16
Innkalling til Fjellstyremøte den 20.12.16 kl 10:00 på Skrivargarden på
Drevsjø.
Sakliste:
Sak 85.16
Ark 012.1
Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 16. november 2016.
Sak 86.16
Ark 361.1
Ny behandling: uttalelse vedr boligtomt A. Amundsen
Sak 87.16
Ark 317
Ny behandling: sak om koie/hjulbrakke Myrstadvelta
Sak 88.16
Ark 137
Ny behandling: økt tilskudd sikfiskere
Sak 89.16
Ark 111
Drifts- og investeringsbudsjett 2017
Sak 90.16
Ark 111
Bidragsbudsjett 2017
Sak 91.16
Ark 231
U.O.
Forberedelse foran lokale lønnsforhandlinger
Referatsaker
-
Postliste 09.11.16 – 13.12.16.
Kopi: vedtak i klagesak (Fylkesmannens brev til Engerdal kommune 05.12.16)
Orienteringssaker:
-
Notat: vedr. tjenestesalg 2016. Ettersendes.
Melding om forfall/inhabilitet gis til fjellstyrekontoret så snart som mulig på telefon
62459177 eller 915 87 886.
Sømådalen 13.12.2016
Halvor Hansson
styreleder
Engerdal fjellstyre
Dette dokumentet er elektronisk signèrt
2