ukeinfo 2016-51 - Utdanningsforbundet

UKEINFO FRA
UDF OSLO
UKE 51-2016
Besøks- og postadresse: Brynsengveien 2, 0667 Oslo
Telefon: 23 13 81 00
Epost: [email protected] Web: www.udf.no/oslo
Facebook: www.facebook.com/udfoslo
Du mottar UKEINFO fordi du står registrert i vårt medlemsregister som arbeidsplasstillitsvalgt (ATV), vara-ATV eller kontaktperson for din arbeidsplass, eller
som ledermedlem. Vi ber deg som er tillitsvalgt eller kontaktperson, om å videreformidle informasjonen til våre medlemmer (via epost eller oppslag) Hvis du
har sluttet som tillitsvalgt/vara-ATV/kontaktperson og mottar UKEINFO, kan det bety at arbeidsplassen ikke har registrert ny tillitsvalgt og dermed ikke mottar
informasjon fra oss. Det er da fint om du melder fra til oss slik at vi får registrert en ny tillitsvalgt. På forhånd takk!
FELLES
Julehilsen fra ledelsen
Julen står for døren, og vi vil benytte anledningen til å sende en julehilsen til alle medlemmer og tillitsvalgte.
Barnehage og skole har vært i fokus i mediebildet denne høsten. Ny rammeplan for barnehagen er på høring, og rapporten Om
lærerrollen setter lærernes arbeid og arbeidsforhold inn i et historisk perspektiv. I Oslo har vi fremforhandlet en ny grunnbemanningsavtale for barnehagene – en avtale som har 50 % barnehagelærerdekning som mål. Det er altså i stor grad innholdet
og kvaliteten i barnehage og skole som står i sentrum i debatten.
Profesjonsfellesskapet står sentralt i anbefalingene fra utvalget bak Om lærerrollen. Ekspertutvalget fremhever profesjonsfellesskapets betydning for arbeidet i skolen og råder til at dette utvikles både på den enkelte skole, mellom skoler og nasjonalt.
Mer tid bør brukes på arbeid som har som mål å styrke kvaliteten på selve undervisningen. Utvalget skiller mellom det de kaller profesjonalisering av lærerne innenfra og ovenfra, og utfordrer gjennom det både myndigheter og de enkelte lærerkollegier
og skoleledelser til å arbeide for at profesjonalisering og skoleutvikling rettet direkte mot undervisningen kan gis best mulig
vilkår. Dette er en utfordring vi tar, og vi håper det vil prege samtalene og fellessamlingene på skolene.
Utdanningsforbundet Oslo har invitert til flere medlemsmøter enn tidligere denne høsten. Det har vært stort fremmøte på
lederfrokostene der temaene var leders styringsrett og barnehagen og skolens rolle i møtet med muslimsk tradisjon. Barnehagegruppen har to ganger arrangert pedagogisk kafé på Kafé Norð på Tøyen. Tema for kveldene denne høsten har vært forslaget til ny rammeplan, og det har vært fine kvelder med engasjerte medlemmer. Vi vil fortsette med pedagogisk kafé den siste
torsdagen i måneden og håper mange medlemmer benytter anledningen til å møtes og diskutere aktuelle spørsmål.
Våre tillitsvalgte melder om at høsten som vanlig har vært innholdsrik og hektisk. Våre medlemmer har utfordrende oppgaver
hver eneste dag, og vi vet at alle strekker seg langt for å møte barn og elever på en best mulig måte. Vi er stolte av å få lov å
representere dere.
Utdanningsforbundet Oslo takker alle tillitsvalgte for høstens innsats og sender varme juleønsker til alle våre medlemmer i
hele utdanningsløpet!Husk også budsjettskolering (påmelding) 6. januar.
FELLES
Bemanning av kontoret i skolens juleferie
Utdanningsforbundet Oslos fylkeskontor har redusert bemanning i skolens juleferie.
Utdanningsforbundet Oslo har stengt i romjulen. [email protected] sjekkes en gang om dagen, men kun meldinger om helt akutt
behov for bistand vil bli besvart i denne perioden. Andre henvendelser vil bevares så snart som mulig når kontoret åpner 2.
januar.
KURS
Meld deg på modul 3
Vi minner om Modul 3 som er siste del av vår grunnskolering for tillitsvalgte.
Kurset er fordelt på to datoer så du kan velge om du vil delta 17-18. januar
eller 18-19. januar. Kurset finner sted på Sundvolden hotell.
Last ned invitasjonen. Påmelding på våre nettsider innen mandag 2. januar.
KURS
Budsjettkurs skole
Vi minner om budsjettkursene for tillitsvalgte på skole 6. januar.
Det arrangeres to kurs, kl. 9.00-12.00 og kl. 12.00-15.00, med felles lunsj mellom kursene. Dette er påmeldingskurs, med påmelding på våre nettsider senest 2. januar.
BARNEHAGE
Høringssvar fra Utdanningsforbundet Oslo om tilvenning
Oslo kommune har hatt en ny oslostandard for barnehagene ute på høring: ««Oslostandard for tilvenning - en trygg barnehagestart for alle barn». Utdanningsforbundet Oslo har levert sitt
høringssvar ut fra tilbakemeldinger fra dagskurs for tillitsvalgte,
møte i kontaktforum barnehage og møte med bydelslagslederne.
Vår viktigste tilbakemelding er at vi ønsker en veileder, ikke en standard. Oslos barnehager har nok standarder, og det er viktig å ivareta barnehagenes lokale egenart og pedagogiske ansvar uten å bli
for detaljstyrende. Det andre hovedmomentet vi trekker fram er
betydningen av at det gjøres en spredning av oppstartdatoene i
august. mange bydeler starter en stor andel barn på samme dag
(ofte 1. august), og dette gjør oppstartsperioden unødvendig
utfordrende. Vi har i tillegg en rekke mindre kommentarer som kan
leses i vårt høringssvar.