Julebrev fra Os Bygg og Eigedom julen 2016

Godj
ul&GodtNyt
t
år
!
J
ul
ebr
ev2016
2016harvær
tetbegi
venhet
sr
i
ktår
.Viharsamar
bei
detmedmangedykt
i
ge
mennesker
,såt
usent
akkf
ordet
,ogsel
skapetvår
tf
yl
t
e50år
.Åbl
i50åreren
st
orbegi
venhetom manermenneskeel
l
ersel
skap.Fr
aenspedbegynnel
sepå
mi
dt
enav60t
al
l
ett
i
ldagsdat
oharbådesel
skapetogOsvær
tgj
ennom en
r
i
vendeut
vi
kl
i
ng.
10.novemberf
ei
r
etvimedj
ubi
l
eumsmi
ddagpåOseana.El
dst
edel
t
akerog
t
al
er
,OveBj
ør
khaug,ser
ver
t
eenanekdot
esom finti
l
l
ust
r
er
erdenut
vi
kl
i
ngen
bådesel
skapetogbygdenvårharvær
tigj
ennom.DaOveBj
ør
khaugkom t
i
l
Osi1970f
orål
eggef
r
em BOBspl
anerf
orr
ekkehusbebyggel
seiVar
åsenf
or
Byggni
ngsr
ådet
,måt
t
ehanf
ør
stgåmeduf
or
r
et
t
etsak.Byggni
ngsr
ådetden
gangengavgr
eibeskj
edom atiOservii
kkei
nt
er
esser
tir
ekkehusf
oriOsbor
viienebol
i
ger
…
Hel
di
gvi
sfikkhansnudddem ogØvr
eogNedr
eVar
åsenmedVar
åsgr
endabl
e
enr
eal
i
t
et
.Determangeavossmedgodemi
nnerf
r
adi
sser
ekkehust
unene.
Detvargode,t
r
yggeogsosi
al
epl
asseråvokseopp.Veggiveggmed
naboen.
.
Som j
ubi
l
eumsgavet
i
lal
l
eiOs,kj
øpt
evii
nnhj
er
t
est
ar
t
er
et
i
lut
pl
asser
i
ngpå
f
or
skj
el
l
i
gest
ederibygdenvår
.Vihåpersel
vsagtati
ngenf
årbr
ukf
ordem,
mendetert
r
ygtåvi
t
eatdefinnes.
Viharogsål
agetenfil
m som vi
serdevi
kt
i
gst
epr
osj
ekt
enesom ergj
ennomf
ør
t
avOsByggogEi
gedom si
denoppst
ar
t
enavsel
skapet
.Viharhent
eti
nnflyf
ot
oavOspå50-og60-t
al
l
etogsat
tsammenmedflyf
ot
of
r
a2016.Dennekan
seespåvår
enet
t
si
der
:obeas.
no
T
ak
kf
orgodts
amar
bei
di
2016!
Nårvisnar
tgåri
nni2017harvispesi
el
tt
ospennendepr
osj
ekt
ervigl
edeross
t
i
lår
eal
i
ser
enest
eår
.-Sal
gogbyggi
ngavnyeflot
t
eBar
onsgår
denmi
dtiOs
sent
r
um ogoppst
ar
tavgr
unnar
bei
detogvi
der
esal
gavdeflot
t
et
omt
enepå
Gåsaki
l
enSøf
t
el
and.
Sågj
enst
årdetbar
eåønskeal
l
eenr
i
kt
i
ggodj
ulmedønskeom etgi
vendes
godtnyt
tårogf
or
t
sat
tgodtsamar
bei
di2017!
Var
mehi
l
senerf
r
a,
Ot
t
ar
,PaalogRut
h