שאלות מבחן 72 זבחים

‫שאלות מבחן ‪72‬‬
‫זבחים‬
‫מסכת זבחים‬
‫‪ .1‬מה המקור מן התורה שהשיריים הפנימים נשפכין ליסוד מערבי‪) .‬גמ' פרש"י(‬
‫‪ .2‬א"ר ישמעאל ק"ו ומה שירי חטאת שאינה מכפרת טעונה גג יסוד וכו'‪ ,‬ור"ע מוסיף ואין באין לכפר‪ .‬במאי קמיפלגי‪(2) .‬‬
‫‪ .3‬מתנות של חטאת שנותן בקרן‪ ,‬היכן נותנן לעיכובא‪) .‬ג' שיטות בזה(‬
‫מסלול א ‪ .4‬היכן המקום הגבוה ביותר בא"י‪ ,‬מדוע לא בנו שם את ביהמ"ק‪(2) .‬‬
‫מסלול ב ‪ .4‬בגמ' פריך עולת העוף וכו' ואי אמרת לא היה יסוד בדרומית מזרחית באוירא בעלמא קא עביד וכו'‪ .‬מה קושיית הגמ'‪ ,‬ומה תירצה‬
‫הגמ' על קושיא זו‪) .‬לפרש"י ולר"ת בתוס'(‬
‫‪ .5‬שני פשפשין היו בבית החליפות‪ .‬לצורך מה עשו את הפשפשין‪.‬‬
‫מסלול א ‪ .6‬לשכות הבנויות בחול ופתוחות לקדש‪ ,‬לענין מה דינן כקדש‪ ,‬ולענין מה אין דינן כקדש מה"ת‪.‬‬
‫מסלול ב ‪ .6‬מנין לדם שנפסל בשקיעה"ח‪ .‬למה לי קרא הא בלא"ה אי אפשר לזרוק בלילה‪ ,‬ולמחר כבר נפסל בלינה‪) .‬פרש"י‪ ,‬תוס' ‪ -‬במסקנא(‬
‫‪ .7‬ובשרם יהיה לך הקיש הכתוב בכור לחזה ושוק של שלמים שנאכל לשני ימים‪ .‬מדוע לא נקיש לחזה ושוק של תודה שנאכל ליום‬
‫ולילה‪(2) .‬‬
‫‪ .8‬כל הניטל בפנים לינתן בחוץ אינו נותן אלא בסמוך שאין לפנים‪ .‬על מה נאמר דבר זה‪) .‬למסקנא(‬
‫‪ .9‬מזבח שנפגם‪ ,‬מה דין הקדשים שהיו שם או נשחטו בשעת פגימה‪.‬‬
‫‪ .10‬בכור שנזרק דמו קודם החורבן ואח"כ נחרב הבית‪ .‬האם אוכלין אותו‪ ,‬ומדוע‪.‬‬
‫מסלול א ‪ .11‬תניא בשני מקומות קדשים נאכלים‪ .‬באלו קדשים איירי‪ ,‬ובאלו שני מקומות‪(2) .‬‬
‫מסלול ב ‪ .11‬בשעת סילוק מסעות בשר קדשי קדשים נפסלין‪ .‬מדוע‪) .‬פרש"י‪ ,‬תוס'(‬
‫‪ .12‬מהו הכרכוב שהיה בקיר המזבח‪ ,‬ובאיזה גובה היה )למ"ד דהמזבח גובהו עשר‪ -‬פרש"י(‪ ,‬ומהו הכרכוב שהיה למעלה בראש במזבח‪.‬‬
‫‪ .13‬חטאת העוף היתה נעשית על קרן דרומית מערבית ובכל מקום היתה כשירה אלא זה היתה מקומה‪ .‬מה הביאור‪.‬‬
‫‪ .14‬אלו ג' דברים היו נעשין בקרן דרומית מערבית למעלה‪ ,‬ומדוע עלו לשמאל בג' דברים אלו ולא הקיפו מימין‪.‬‬
‫מסלול א ‪ .15‬תניא א"ר אלעזר בר"ש שמעתי שמבדילין בחטאת העוף ואינו פוסל‪ .‬מדוע אינו פוסל אף ששינה למעשה עולה‪(3) .‬‬
‫מסלול ב ‪ .15‬אמר ר"א בר"ש שמעתי שמבדילין בחטאת העוף ומפרש רב חסדא דלרבנן מיצוי בחטאת העוף מעכב ולכך פסול אם הבדיל ולראב"ש‬
‫אינו מעכב ולכך כשר‪ .‬באר המחלוקת )לפרש"י ולתוס'(‪.‬‬
‫‪ .16‬עולת העוף שעשאה למטה לשם חטאת‪ ,‬האם יש בה מעילה‪) .‬פרט חילוקי הדינים באיזו מלאכה שינה(‬
‫‪ .17‬מה הסברא לחלק )אליבא דרבי יהושע( בין עולת העוף שעשאה למטה לשם חטאת דמימשכא ונעשית חטאת‪ ,‬לחטאת העוף שעשאה‬
‫למעלה לשם עולה דלא מימשכא‪.‬‬
‫מסלול א ‪ .18‬מלקה בסכין או זר או בשמאל או בלילה‪ ,‬האם מטמא בגדים בבית הבליעה‪.‬‬
‫מסלול ב ‪ .18‬אימר דאמר רבי יהושע )בעולה שעשאה לשם חטאת כמעשה חטאת( לאפוקה מידי מעילה‪ ,‬למיסק לחובה מי אמר‪ .‬מ"ש זו מזו‪) .‬ב'‬
‫ביאורים בתוס'(‬
‫‪ .19‬מלק זר או קמץ זר‪ .‬אם עלו האם ירדו או לא‪ ,‬ומה הטעם בזה‪.‬‬
‫‪ .20‬מה הצד שערף עז )במקום עגלה( אינו מטמא טומאת נבלה )לר"מ(‪ ,‬ומה הצד שמטמא‪.‬‬
‫מסלול א ‪ .21‬עולה שנתערבה בבכור ירעו עד שיסתאבו ויאכלו כבכור‪ .‬לענין מה החומרא שנאכל כבכור‪ ,‬ומאי שנא מכל פסולי המוקדשין דאין‬
‫מחמירין לאחר פדיונן משום פסידא דהקדש והכא מחמירין לאכלן כבכור אף דהוה פסידא להקדש‪) .‬פרש"י(‬
‫מסלול ב ‪ .21‬זבחים שנתערבו בטריפה ירעו עד שיסתאבו וימכרו‪ .‬היאך יפדו אותם )למאן דמוקי לה בולד טריפה( למ"ד אין פודין את הקדשים‬
‫להאכילן לכלבים‪) .‬תוס'(‬
‫‪ .22‬כל הזבחים שנתערבו וכו'‪ ,‬מדוע אין כאן ביטול ברוב‪(2) .‬‬
‫מסלול א ‪ .23‬מדוע אין מתירין זבחים שנתערבו ע"י דנכבשיינהו דניידי ונימא כל דפריש מרובא פריש‪) .‬למסקנא(‬
‫מסלול ב ‪ .23‬כל מילי בטל מה"ת ברוב ואפי' דבר חשוב‪ .‬מדוע לא אמרינן כל קבוע כמחצה על מחצה‪) .‬תוס'(‬
‫‪ .24‬כל הזבחים שנתערבו וכו' בטריפה‪ .‬היכי משכח"ל תערובת בטריפה והא חזינן לה‪(3) .‬‬
‫מסלול א ‪ .25‬מדוע חטאת ואשם אין יכולין להתערב )באר בחטאת יחיד ובחטאת נשיא(‪.‬‬
‫מסלול ב ‪ .25‬בעי רמי בר חמא בכור אינו נפדה תמורתו מהו‪ .‬למאי נפק"מ הא בלא"ה התמורה של הבעלים‪ ,‬ואי משום גיזה ועבודה הא בלא"ה‬
‫אסור כדין פסוה"מ שנפדו וכו'‪) .‬תוס'(‬
‫‪ .26‬אין מבשלין ירק של שביעית בשמן של תרומה ור"ש מתיר‪ .‬למ"ד דר"ש מודה דאסור לכתחילה להביא קדשים לבית הפסול היאך מתיר‬
‫הכא‪.‬‬
‫‪ .27‬איזה דבר לכ"ע ילפינן דמעלין לשם עצים‪ ,‬איזה דבר לכ"ע אין מעלין‪ ,‬באיזה דבר פליגי ר"א ורבנן במתני'‪ ,‬ובאיזה דבר פליגי בברייתא‪.‬‬
‫‪ .28‬אמר ר"ל הפיגול והנותר והטמא שבללן זה בזה ואכלן פטור א"א שלא ירבה מין על חבירו ויבטלנו‪ .‬אלו ג' דינין שמעינן מהכא‪.‬‬
‫‪ .29‬נתערב בדם פסולין ישפך לאמה בדם התמצית ישפך לאמה ר"א מכשיר‪ .‬האם מכשיר גם בפסולין‪ ,‬ובמה זה תלוי‪.‬‬
‫‪ .30‬צלוחית שנפלו לתוכה מים כל שהוא חכמים פוסלין למי חטאת‪ .‬מדוע‪.‬‬
‫מבחן הבא מס' ‪ 73‬יתקיים בעז"ה ביום ו' כ"ח אדר א' תשע"א‬
‫על הדפים‪ :‬זבחים פא‪ -.‬קי‪:‬‬
‫מבחן מסכם מס' ‪ 18‬יתקיים בעז"ה ביום ו' ז' אדר א' תשע"א על הדפים‪ :‬עבודה זרה מט‪ -.‬זבחים פ‪:‬‬
‫שאלות מבחן ‪72‬‬