מודעת פרסום מכרז 32-2016-ליווי ותפעול וועדות חקירה

‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫ועדת המכרזים‬
‫מכרז מס' ‪236302/‬‬
‫למתן שירותי ניהול‪ ,‬ליווי ותפעול לוועדות חקירה בתחומי השלטון המקומי עבור‬
‫משרד הפנים‬
‫‪ .1‬משרד הפנים פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול‪ ,‬ליווי ותפעול לוועדות חקירה‬
‫בתחומי השלטון המקומי‪.‬‬
‫‪ .2‬מכרז זה מחולק לשני אשכולות‪ ,‬אשכול אחד למתן שירותי מזכיר‪/‬ת וועדה ורכז‪/‬ת‬
‫אדמיניסטרטיבי‪/‬ת‪ ,‬והאשכול השני למתן שירותי מיפוי גאוגרפי )‪ (G.I.S‬לוועדות‪.‬‬
‫‪ .3‬ניתן להגיש הצעה לאשכול אחד או הצעה אחת לשני האשכולות‪.‬‬
‫‪ .4‬תקופת ההתקשרות‬
‫‪ 1.1‬תקופת ההתקשרות הינה לשנה אחת מיום חתימת החשב על ההסכם עם הזוכה‪.‬‬
‫‪ 1.2‬למשרד שמורה זכות הברירה להארכת תקופת ההתקשרות לעד חמש שנים כמפורט במסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫‪ .5‬עיקרי תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף) נוסח מלא מופיע במכרז‪:‬‬
‫‪ 5.1‬אשכול מס' ‪2‬‬
‫‪ 5.1.1‬כשירות המציע ‪ -‬על המציע למלא אחר הדרישות המפורטות להלן באופן מצטבר‪:‬‬
‫בעל ניסיון של שנה לפחות בין המועדים ‪ 1/1/2111‬ועד המועד האחרון להגשת הצעות‪,‬‬
‫במתן שירותי ריכוז וניהול ועדות עבור לפחות לקוח אחד מבין הבאים‪ :‬משרדי ממשלה‬
‫ו‪/‬או תאגידים סטטוטוריים ו‪/‬או יחידות סמך ו‪/‬או תאגיד ממשלתי ו‪/‬או רשויות‬
‫מקומיות ו‪/‬או מועצה דתית ו‪/‬או קופת חולים ו‪/‬או מוסד להשכלה גבוהה‪ ,‬בהיקף כספי‬
‫של לפחות ‪ 511‬אלף ‪ ₪‬כולל מע"מ לשנה (לגוף אחד או למספר גופים באופן מצטבר)‪.‬‬
‫‪5.1.2‬‬
‫כשירות המבצעים‪ :‬על המציע להעמיד מבצעים מטעמו‪ ,‬אשר כל אחד מהם עומד‬
‫בדרישות שלהלן באופן מצטבר‪:‬‬
‫‪ 1.2.3.2‬שני מזכירי ועדות‬
‫על כל אחד משני מזכירי הוועדות המוצעים לעמוד בכל הדרישות שלהלן באופן מצטבר‪:‬‬
‫‪5.1.2.1.1‬‬
‫בעל תואר אקדמי ראשון לפחות‪ ,‬במדעי החברה או במדעי הרוח או במשפטים‪,‬‬
‫ממוסד אקדמי מוכר‪.‬‬
‫‪5.1.2.1.2‬‬
‫בעל ניסיון של שנה לפחות בין המועדים ‪ 1.1.2112‬ועד למועד האחרון להגשת הצעות‬
‫למכרז זה‪ ,‬בעבודה עבור אחד מהגופים הבאים‪ :‬משרדי ממשלה ו‪/‬או תאגידים‬
‫סטטוטוריים ו‪/‬או יחידות סמך ו‪/‬או תאגיד ממשלתי ו‪/‬או רשויות מקומיות ו‪/‬או‬
‫מועצה דתית ו‪/‬או קופת חולים ו‪/‬או מוסד להשכלה גבוהה‪.‬‬
‫ניסיון זה ימנה גם לפני קבלת התואר‪.‬‬
‫‪ 1.2.3.3‬שני רכזים אדמיניסטרטיביים‬
‫על כל אחד משני הרכזים האדמיניסטרטיביים המוצעים לעמוד בכל הדרישות שלהלן‬
‫באופן מצטבר‪:‬‬
‫‪1.2.3.3.2‬‬
‫בעל תעודת בגרות מלאה המאושרת בידי משרד החינוך‪.‬‬
‫‪1.2.3.3.3‬‬
‫בעל ניסיון של שנה לפחות בין המועדים ‪ 1.1.2112‬ועד למועד האחרון להגשת הצעות‬
‫למכרז זה‪ ,‬בעבודה אדמיניסטרטיבית או שירותי מזכירות‪.‬‬
‫‪ 5.2‬אשכול מס' ‪3‬‬
‫‪ 5.2.1‬כשירות המציע ‪ -‬על המציע למלא אחר הדרישות המפורטות להלן באופן מצטבר‪:‬‬
‫בעל ניסיון של שנה לפחות בין המועדים ‪ 1/1/2111‬ועד המועד האחרון להגשת הצעות‪,‬‬
‫במתן שירותי ‪ GIS‬עבור לפחות לקוח אחד מבין הבאים‪ :‬משרדי ממשלה ו‪/‬או תאגידים‬
‫סטטוטוריים ו‪/‬או יחידות סמך ו‪/‬או תאגיד ממשלתי ו‪/‬או רשויות מקומיות ו‪/‬או מועצה‬
‫דתית ו‪/‬או קופת חולים ו‪/‬או מוסד להשכלה גבוהה‪.‬‬
‫‪5.2.2‬‬
‫כשירות המבצע ‪ -‬מרכז‪6‬ת ה‪ - GIS-‬על המציע להעמיד ‪ 2‬מבצעים מטעמו‪ ,‬אשר כל אחד‬
‫מהם עומד בדרישות שלהלן באופן מצטבר‪:‬‬
‫‪ 5.2.2.1‬בעל ניסיון מוכח של שנה לפחות בין המועדים ‪ 1.1.2112‬והמועד האחרון להגשת הצעות‪,‬‬
‫במתן שירותי מיפוי באמצעות תוכנת ‪.Arc Map - GIS‬‬
‫הניסיון יכול להיחשב גם אם נצבר במסגרת השירות הצבאי‪.‬‬
‫‪ 5.2.2.2‬בעל תעודה המעידה על סיום קורס בתחום המיפוי הגאוגרפי בהיקף מצטבר של ‪211‬‬
‫שעות לפחות‪.‬‬
‫‪ 1.2‬ערבות בנקאית‬
‫‪5.1‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.9‬‬
‫על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית‬
‫(חתומה על ידי החברה עצמה) שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על‪-‬פי חוק הפיקוח על עסקי‬
‫הביטוח‪ ,‬התשמ"א‪ – 1891 -‬לפקודת משרד הפנים על שם המציע ‪ -‬בשיעור של ‪₪ 40,000‬‬
‫בתוקף עד ליום ‪ ,22.3.3023‬הערבות תוגש בנוסח במסמכי המכרז‪.‬‬
‫על המציע לצרף מסמכים כנדרש במסמכי המכרז‪.‬‬
‫ניתן לעיין במסמכי המכרז של המשרד שכתובתו‪ WWW.MOIN.GOV.IL :‬באתר המשרד‬
‫תחת הכותרת "כלים ושירותים"‪.‬‬
‫שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד‪ ,‬בקובץ בפורמט ‪ ,word‬לדוא"ל‬
‫‪ ,[email protected]‬עד לתאריך ‪ 7.2.3023‬ולהפנותן לנציג המזמין– שירי שניצקי‪ ,‬מנהלת‬
‫תחום שינוי גבולות וחלוקת הכנסות‪.‬‬
‫המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא יום ‪ 1.3.3023‬בשעה ‪.24:00‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי‬
‫המכרז האמור במסמכי המכרז גובר‪.‬‬