FoU skolas seminarieserie Ledarskap på vetenskaplig grund

FoU skolas seminarieserie
Ledarskap på vetenskaplig grund
Program våren 2017
FoU Skolas seminarieserie vänder sig till skolledare, förvaltningschefer, skolpolitiker
och andra som är intresserade av skolans ledarskap. Seminarierna äger rum i
Kommunförbundet Skånes konferenslokaler under eftermiddagar, med något varierande
starttid. Seminarierna ska fungera som en mötesplats mellan forskare och praktik och har
därför som målsättning att både förmedla och erbjuda en fördjupad dialog om aktuell
forskning.
Anmälan hittar du på www.kfsk.se/fouskola/aktiviteter
9 februari 15-16.30. Att leda skola på på en marknad.
Inbjuden forskare är Cecilia Bjursell från Jönköping University. Effekterna av skolans
marknadisering har diskuterats flitigt under det senaste året. I sin forskning studerar Cecilia
Bjursell hur marknadens språkbruk och tankesätt tar sig uttryck i utbildningsorganisationer och
vilka konsekvenser det kan få.
14 mars 14.30-16.30 Skolans kompensatoriska uppdrag – en skola för alla.
Inbjudna gäster är Anna Jobér, Malmö högskola och Peter Sund, rektor i Nyköpings kommun.
Anna Jobérs bok ”Social klass i skolan” och Peter Sunds erfarenheter av Nyköpings stora omtag
för att öka skolans likvärdighet är grunden för ett seminarium på temat hur skolan kan minska
effekten av social klass på elevers lärande och livsmöjligheter.
2 maj 15-16.30 Professionellt skolledarskap.
Inbjuden forskare är Robert Wenglén, Lunds universitet. En åtgärd för att öka
professionalisering av läraryrket har varit lärarlegitimationen. Men vad innebär det att leda
en verksamhet som bygger på en professionell logik, till skillnad från marknadens och
byråkratins logik? Och vad innebär det att leda professionella? Seminariet samarrangeras med
Gymnasieförvaltningen i Lund.
Dessutom:
7 april En heldag om Ledarskap och organisation på temat delat ledarskap
och kollektiv intelligens.
Philip Runsten, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och Marianne Döös, professor i
organisationspedagogik vid Stockholms universitet.
Kommunförbundet Skåne
FoU Skola