Brevmall för beslut mm

Miljöprövningsdelegationen
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken
Eolus Vind AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen
Östergötland om tillstånd enligt miljöbalken till gruppstation för vindkraft på
fastigheterna Tofteryds-Skog 2:1, Tofteryds-Skog 1:4, Norra Hult 1:5, Norra
Hult 1:9, Norra Hult 1:6, Tofteryds-Gimmarp 1:3, Tofteryds-Gimmarp 1:2,
Tofteryds-Gimmarp 1:4, Tofteryds-Torp 1:13, Tofteryds-Torp 1:7 samt Mörhult
1:17 i Vaggeryds kommun. Ansökan omfattar uppförande och drift av högst 13
vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 200 meter. Till ansökan har fogats en
miljökonsekvensbeskrivning. Verksamheten väntas påverka omgivningen genom buller,
rörliga skuggor samt inverkan på landskapsbild, kultur- och naturmiljö.
Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsens miljöskyddsenhet,
Östgötagatan 3, 581 86 LINKÖPING och hos aktförvararen, Kommunledningskontoret
i Vaggeryds kommun. Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen till
Länsstyrelsen senast den 20 januari 2017. Ange diarienummer 551-7208-14.
POSTADRESS:
BESÖKSADRESS:
581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3
TELEFON:
E-POST:
WWW:
010-223 50 00
[email protected]
lansstyrelsen.se/ostergotland