Underrättelse - Hudiksvalls kommun

1 (1)
Dnr PLAN.2015.11
Berörda fastighetsägare
Handikapprådet
Kommunledningsförvaltningen
Lantmäteriet
Länsstyrelsen
Norrhälsinge miljökontor
Underrättelse
Förslag till detaljplan för Köpmanberget 2:8, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs
län, finns utställt för granskning under tiden 14 december 2016 – 9 januari 2017.
Syftet med detaljplanen är att skapa nya fastigheter för kontor, handel och
verksamheter av icke störande karaktär.
Utställningslokal:
Plan- och bygglovskontoret, Sjötullsgatan 6, Hudiksvall samt kommunhusets entré,
Trädgårdsgatan 4, Hudiksvall. Samtliga handlingar finns även att tillgå på
kommunens hemsida: http://www.hudiksvall.se/Bo--leva/Trafik-stadsplanering/pagaende-detaljplaner/
Synpunkter på förslaget framförs skriftligen till Byggnadsnämnden, 824 80
Hudiksvall eller till [email protected], senast 9 januari 2017.
Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan
förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.
Plan- och bygglovskontoret
Hudiksvall
Frida Niemi
planarkitekt
Plan o bygglov
Handläggare: Frida Niemi • Tfn: 0650-194 97 • Epost: [email protected]
Postadress: 824 80 Hudiksvall • Besöksadress: Västra Tullgatan 6 • Epost: [email protected]
Tfn växel: 0650-190 00 • Fax: 0650-381 55 • www.hudiksvall.se • Org.nr: 212000-2379