2016/17:520 Reglers efterlevnad inom polisen

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2016-12-14
Besvaras senast
2016-12-29 kl. 12.00
Till statsrådet Anders Ygeman (S)
2016/17:520 Reglers efterlevnad inom polisen
Datainspektionen har nyligen genomfört en granskning av hur polisen gallrar
uppgifter i sina fingeravtrycksregister. Granskningen har påvisat flera brister.
Konsekvensen är, för det första, att fingeravtryck från personer som inte är
misstänkta för brott finns kvar i registret, trots att uppgifterna borde ha gallrats
sedan lång tid.
För det andra visar också Datainspektionens granskning att polisen helt saknar
rutiner för att göra en behovsprövning av uppgifter som finns i
fingeravtrycksregistret på grund av det internationella samarbetet, exempelvis
uppgifter som kommer via Interpol. Eftersom ingen behovsprövning görs av
sådana uppgifter så har heller inte dessa uppgifter gallrats överhuvudtaget.
För det tredje kan polisen föra in uppgifter i fingeravtrycksregistret med stöd av
lagen om särskild utlänningskontroll. Dessa uppgifter ska gallras senast tio år
efter att de lades in i registret. Med det system som polisen har byggt upp så
kan man inte särskilja sådana uppgifter från andra uppgifter i
fingeravtrycksregistret. I praktiken innebär detta att det nästan blir omöjligt att
gallra uppgifterna inom den fastsatta tidsfristen på tio år.
Kritiken är mycket allvarlig och visar på behovet av en extern ordinär tillsyn av
polisen.
Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:
Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att säkerställa att Polismyndigheten
lever upp till de krav som polisdatalagen ställer?
………………………………………
Krister Hammarbergh (M)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
Lisa Gunnfors
2 (2)